Tämä sanoma on Israelin kuningaskunnalle eli kymmenelle kadonneelle heimolle sekä Juudan kuningaskunnalle

Israelin yhtenäisyyden aikana kansaan kuului 12 heimoa, mutta kun valtakunta hajosi, niinpohjoiset heimot käsitti 10 heimoa ja eteläiset heimot vain Juudan ja Benjamin heimot. Näinsyntyi Israelin ja Juudan kuningaskunta.Tässä tutkimuksessa ei ole käsitelty kaikkia yksityiskohtia eri heimojen karkotuksesta Israelista Assyrian eli Babylonin alueille vaan lyhyesti mainittu joitakin tapahtumia. Päätarkoitus onilmaista Israelin ja Juudan kuningaskunnan vaelluksen kuvaus ja lopullinen päämäärä Eloah´insanan ja historian valossa.Keitä ovat Israelin kadonneet heimot? He ovat niitä, jotka polveutuvat Aabrahamin pojan Isakin ja Isakin pojan Jakobin 12 pojasta ja heidän jälkeläisistään ( 1 Moos.48- 49 luvut Ilm.7: 1-8).Nämä ovat Israelin kansan lihalliset jälkeläiset meidän päiviimme saakka. Meidän joukossa onollut ja on myös hengellisiä eli uudestisyntyneitä. Juutalaisuuteen kääntyneillä on ainoastaan juutalaiset tavat, mutta ei perittyä, synnynnäistä sukuhaaraa. Aikojen kuluessa on Israelin eri heimoista olevia ihmisiä muuttanut ympäri maailmaa syystä taikka toisesta jo ennen nykyisen ajanlaskun alkua ( Apt. 2:5-10, 18: 2).Tämä tutkimus on ilmoitus lähinnä Suomessa olleista ja olevista Israelin kansan suvuista ja poikkeaa tavallisesta sukututkimuksesta huomattavasti, koska tämä perustuu Eloah´in sanaan ja Hänen vaikutukseen Jeshua ha-Mashiach´ssa.Tämä on Eloah´in työtä Jeshua ha-Mashiah´ssa ” Sillä näin sanoo JHWH, JHWH: Katso, MinäItse etsin lampaani ja pidän niistä huolen. Minä vien ne pois kansojen seasta ja kokoan ne muista maista, tuon ne omaan maahansa ja kaitsen niitä Israelin vuorilla…”( Hes.34:11,13). Eloah on antanut tähän toimintaan monella tapaa niin hengellistä kuin inhimillistä tietoa ja taitoa etsiä monista historiallisista lähteistä ym. ja löytää totuus.

2

Koska ” tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista”, ” sillä nyt me näemme kuin kuvastimesta, arvoituksen tavoin” ( 1 Kor. 13: 9, 12). Siksi seuraavat Eloah´in sanat johdattakoon niin teitä kuulijoita kuin minuakin kaikkeen totuuteen.” Lähetä valkeutesi ja totuutesi. Ne minua johdattakoot, viekööt minut Sinun pyhälle vuorellesi, Sinun asuntoihisi” ( Ps.43: 3). ” Olkoon Eloah´in nimi kiitetty iankaikkisesta iankaikkiseen, sillä Hänen on viisaus ja voima. Hän muuttaa ajat ja hetket. Hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaan, Hän antaa viisauden ja ymmärryksen. Hän paljastaa syvät ja salatut asiat” ( Dan.2: 20- 22). On monia asioita, jotka on tuotava julki, että Israelinkansaan kuuluvat ihmiset saavat ne tietää. He tekevät sitten omat ratkaisunsa Eloah´in edessä miten suhtautuvat Hänen kutsuunsa palatatakaisin Israelin maahan, josta meidän esivanhemmat on karkotettu Eloah´in sanan vastaisen elämänsä vuoksi ( 2 Kun.17:1-18, Jer.3:12-14, 18).Maailman ns. viisaiden kirjoittamat historialliset erheet monista asioista on paljastettava kansojen ja niihin liittyvien eri asioiden, tapahtumien, sekä Israelin kansaan kuuluvien sukujen ja sukunimien kohdalla, joista on annettu väärää tietoa. ” Sillä ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi” ( Matt.10:26) ” Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Eloah´in silmissä” ( 1 Kor.3:19). ” JHWH särkee pakanain neuvon, tekee turhiksi kansojen aikeet. JHWH´n neuvo pysyy iankaikkisesti Hänen sydämensä aivoitukset suvusta sukuun” (Ps.33:10, 11). Historian kirjoittajien, arkeologien ja muiden tutkijoiden aika määritykset eivät ole Raamatussa ilmoitetun luomis- ja muun aikajärjestyksen mukaisia, siksi niihin ei voida luottaa. Seuraavana esimerkki: ” Ihmisen kehittyminen tapahtui viitenä vaiheena:1) Noin 2, 5 miljoonaa vuotta sitten syntyi laji, josta voidaan käyttää nimitystä homo ihminen.Kysymyksessä oli homo habilis, joka vielä kulki neljällä jalalla. 2) Noin 1,8 miljoonaa vuotta sitten ihminen alkoi kävellä kahdella jalalla. Uusi ihmistyyppi oli homo erectus. 3) Puoli miljoonaa vuotta sitten homo erectusta seurasi homo sapiens. 4) Muutamaa satatuhatta vuotta sitten homo sapiensia seurasi homo sapiens neanderhalensis. 5) 150000 vuotta sitten kehittyi Afrikassa nykyihminen eli homo sapiens.” ( Kirjasta Eurooppalaisten juuret Kalevi Wiik. s. 54). Suomen asukkaat tulivat v. 8000- 6500 eaa. Internetin museoviraston sivulta. Genealoginen tutkimus mm. DNA:n geenitutkijoilla näyttää myös olevan kehitysopillinen katsontakanta, että nykyihminen on Afrikasta lähtenyt. Tällainen katsontakanta poistaa Raamatullisen ihmisen syntyhistorian ja vaellusreitin eri maihin niiltä osin kun ne on Raamatussa ilmoitettu. Seuraavana Raamatusta. ” Alussa Elohim loi taivaan ja maan” ( 1 Moos. 1: 1). Miten Eloah teki luomistyöt? ” Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on tehty Eloah´in sanalla” ( Hepr.11: 3 alkuosa). Mistä Eloah teki maailman? Maailma on tehty Eloah´in sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä” ( Hepr.11: 3, loppuosa).Kuinka pitkä aika meni luomiseen? ” Kuutena päivänä JHWH teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on” ( 1 Moos.1 ja 2 luvut, 2 Moos. 20: 11). Tekikö Eloah kaikki valmiiksi jo alussa, vai kehittyikö kaikki vuosituhansien aikana? ” Hänen tekonsa olivat valmiina maailman perustamisesta asti” ( Hepr. 4: 3). ” JHWH´n sanalla ovat taivaat tehdyt ja kaikki niiden joukot Hänen suunsa hengellä. Sillä Hän sanoi ja tapahtui niin, Hän käski ja se oli tehty”( Ps. 33:6, 9).Raamatun mukaan ihmisten kokonaisaika on luomisesta tämän viimeisen aikakauden loppuun kuusituhatta vuotta, johon sisältyy myös vedenpaisumus vuonna 1656 silloin tuhoutui ihmiskunta,Nooa ja hänen perhekuntansa vain pelastui siemeneksi ( 2 Piet. 2:5, 1 Piet.3:20, 1 Moos.7: 6-13).Nooan perheestä lähti ihmiskunta kasvamaan meidän päiviimme saakka. Nyt on viimeinen sukupolvi maanpäällä ja pian päättyy ihmisten armonaika. Tässä tutkimuksessa huomioidaan osa tapahtumista historian kirjoituksista, mutta aikamääritykset eri asioiden suhteen Eloah´in sanan perusteella.Seuraavana esimerkki millä tavoin kansaa eksytetään kuuluisien henkilöiden taholta.”Henrik Gabriel Porthan ( 1739- 1804), historian ja kansanrunouden tutkija, Suomen historian isä.

3

Hänen mielestään ruotsalaisten saapuessa Suomeen suomalaiset olivat yhteiskunnallisesti vielä varsin kehittymättömiä. Porthan valittiin Ruotsin kirjallisuus-, historia- ja antikviteetti- akatemian jäseneksi”. Porthan hylkäsi Suomessa asuvien ihmisten todellisen menneisyyden ja oli ruotsalaisuuden ja maailmallisuuden kannattaja. Hän hylkäsi mm. äitinsä sedän Daniel Jusleniuksen ja monien muiden historian tutkijoiden tiedot siitä, että suomalaiset olisivat israelilaisten sukua. Tästä asiasta Porthanin todistuksena oli mm. suomenkielisiä sanoja hänen mielestään nämä perisuomalaiset sanat perustuvat siihen, ”että jos kielellinen vertailu osoittaa yhteiskunta- tai kulttuuri- ilmiön nimityksen alun perin suomalaiseksi, silloin on myös väline, tai laitos tai tapa suomalainen”. ( Tietolähteenä internet fennofiilit). Kun katsoin niistä sanoista, niin monia oli Israelin suku- ja nimiluettelossa, eli hänen todistuksensa todisti päinvastaista mihin hän pyrki.Vaikuttaa myös siltä, että meidän aikanamme Suomessa olevista Israelin kansaan kuuluvista ihmisistä monet, monet tulevat vastustamaan tietoa siitä, että he kuuluvat Israelin kansaan.Heistä on yhdentekevää keitä he ovat ja sulautuminen maailmaan ja maailman kansoihin on tosiasia.Israelin kansan vaellus Israelin kansan vaelluksen alkusanoiksi Raamatusta ” Jos kuulet JHWH´n sinun Eloah´isi ääntä ja pidät tarkoin kaikki Hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin JHWH, sinun Eloah´isi, asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä.”( 5 Moos.28:1).,” Jos te ette kuule Minua ettekä pidä kaikkia näitä käskyjä, vaan hylkäätte halpana Minun ohjeeni ja teidän sielunne vieroo Minun säädöksiäni, niin ettette pidä kaikkia Minun käskyjäni, vaan rikotte minun liittoni, niin Minäkin teen teille samoin ja rankaisen teitä”( 3 Moos.26:14-16).Koska Israelin kuningaskunta ei kuullut eikä noudattanut Eloah´in sanaa, niin kuningas Pekahinaikana vietiin osa Israelin kuningaskunnan väestöstä Assyriin ( 2 Kun. 15: 29 ) ja perikato tuli kuningas ” Hosean yhdeksäntenä hallitusvuotena Assyrin kuningas Salmanassar valloitti Samarian ja vei Israelin pakkosiirtolaisuuteen Assyriin”ja asetti heidät asumaan Halaan ja Haboriin, Gosan joen, rannoille sekä Meedian kaupunkeihin” ( 2 Kun. 17: 6).” Mesopotamian Kannu´sta löydetystä nuolenpääkirjoitussopimuksesta n. 650- 606 e. Ha-Mashiach´ta näkyy, että siellä asui heprealainen siirtokunta, joka harjoitti kauppaa ja jolla oli oma JHWH´n pyhäkkönsä” (osa lainaus Raamatun Sanakirja A. Saarisalo s. 814). Rangaistukset tulivat mm. seuraavien rikkomusten vuoksi ” He hylkäsivät JHWH´n, Eloah´insa, kaikki käskyt ja tekivät itsellensä valettuja kuvia, kaksi vasikkaa. He tekivät itsellensä myös asera- karsikkoja ja kumarsivat kaikkea taivaan joukkoa ja palvelivat Baalia.He panivat poikansa ja tyttärensä kulkemaan tulen läpi ja tekivät taikoja ja harjoittivat noituutta.He myivät itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa JHWH´n silmissä ja vihoittivat Hänet. Niin JHWH vihastui suuresti Israeliin ja poisti heidät kasvojensa edestä” ( 2 Kun. 17: 16-18).Vähän myöhemmin myös Juudan kuningaskunta vietiin Baabelin pakkosiirtolaisuuteen ” Ei myöskään Juuda pitänyt JHWH´n, Eloah´insa käskyjä, vaan he vaelsivat niiden säädösten mukaan,jotka Israel itse oli tehnyt. Niin JHWH hylkäsi koko Israelin” ( 2 Kun. 17: 19, 20).Vaikka Israelin kansa on todella pahoin rikkonut Eloah´in tahtoa vastaan vaeltaessaan pakanakansojen tavoin ja tehnyt kaikkia iljettävyyksiä, niin silti Eloah ei ole hyljännyt kansaansa lopullisesti.” Näin sanoo JHWH, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, Hän , joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat JHWH Sebaot on Hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait Minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa Minun kasvojeni edessä ainiaan”(Jer.31:35, 36).

4

Israelin kansa hylkäsi kuninkaansa JHWH´n Israelin kansan alkuaikoina meidän kansan kuningas oli JHWH Eloah EL. Myöhemmin myös israelilaiset halusivat näkyvän ihmiskuninkaan. Tämän vaatimuksensa he esittivät seuraavasti: ”Niin kaikki Israelin vanhimmat kokoontuivat ja tulivat Samuelin tykö Ramaan ja sanoivat hänelle: Katso, sinä olet käynyt vanhaksi, eivätkä poikasi vaella sinun teitäsi. Niin aseta nyt meille oikeutta jakamaan kuningas, jollainen kaikilla muillakin kansoilla on. Samuel pahastui siitä, että he sanoivat: Anna meille kuningas jakamaan meille oikeutta. Ja Samuel rukoili JHWH´ta. Niin JHWH sanoi Samuelille: Kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulle sanovat; sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan Minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaansa. Niin kuin he aina siitä päivästä, jona Minä johdatin heidät tänne Egyptistä, tähän päivään asti ovat tehneet, kun ovat hyljänneet Minut ja palvelleet muita jumalia, aivan niin he tekevät nyt sinullekin. Kuule siis heidän ääntänsä. Kuitenkin varoita heitä vakavasti”…( 1 Sam.8:4-9). Israelin ensimmäinen kuningas oli Saul ( 1 Sam.10:1, 11:15). Kuningas Salomonin kuoltua ( 1 Kun.11:43). tuli hänen poikansa Rehabeam kuninkaaksi. Hänen aikanaan valtakunta hajosi ja Rehabeamille jäi Juudan ja Benjamin suku, muut kymmenen sukukuntaa valitsivat kuninkaaksensa Jerobeamin Nebatin pojan ( 1 Kun. 11: 28-35, 12: 16-20). Kymmenen sukukuntaa sai nimen Israelin kuningaskunta ja Juudan ja Benjamin suvuista tuli Juudan kuningaskunta ( 1 Kun. 12:17-24). Israelin kuninkaan Hosean aikana vietiin Israelin kuningaskunta Assyrian pakkosiirtolaisuuteen ( 2 Kun. 17: 1-8), koska pohjoisten heimojen kuningas Jerobeam ja hänen johdollaan kymmenen heimoa palvelivat epäjumalia ( 1 Kun.12: 25-32). Jäljelle jäi vähäksi aikaa Juudan kuningaskunta ja myös pieni osa pohjoisista kymmenestä heimosta ne, jotka koko sydämestään antautuivat etsimään Eloah´ia. He menivät valtakunnan hajoamisen jälkeen myöhemmin Juudan kuningaskunnan joukkoon ( 2 Aikak.11: 13-16. Kuningas Sitkian aikana vietiin loputkin Eloah´in kansasta Baabelin pakkosiirtolaisuuteen ( 2 Kun.24 ja 25 luvut. ks. Jer. 52 luku). Ainoastaan osa maan köyhiä jäi jäljelle viinitarhureiksi ja peltomiehiksi ( 2 Kun 25:12).Pakkosiirtolaisuus kesti sillä erää 70 vuotta ( Jer. 25: 11, 12, 2 Aikakirja. 36:21). Tämä rangaistus tuli molemmille kuningaskunnille siitä, kun he kapinoivat Eloah´in tahtoa vastaan ja palvelivat epäjumalia ( Ks. Hoosea. 4 ja 5 luku). Kun he palasivat, niin pääjoukko oli Juudan ja Benjamin suvut sekä osa papistoa Levin suvusta ( ks.Esra. 1: 1-5). Noin kymmenen sukukuntaa katosi, koska Eloah karkotti heidät ” Minä näin, että vastahakoinen Israel kaikissa teki huorin ja Minä hylkäsin hänet ja annoin hänelle erokirjan ja ei hänen petollinen sisarensa Juuda sitä pelännyt, vaan meni ja teki myös huorin” ( Jer.3: 8)Miksi sitten Eloah toi Juudan, Benjamin ja osan Levin suvun pappeja takaisin Babylonian pakkosiirtolaisuudesta Israelin maahan, vaikka Eloah sanoo heistä seuraavasti? ”Vastahakoinen Israel on osoittautunut vanhurskaammaksi kuin Juuda tuo uskoton ” ( Jer.3:11).Minulle annetun ymmärryksen mukaan ainakin siitä syystä, koska Juudan suvusta oli tuleva Jeshua Ha- Mashiach, jonka kautta ja Hänessä Eloah EL sovittaisi ihmisten rikkomukset eli synnit. Niin kuin tiedämme, näin myös tapahtui Golgatalla Jerusalemissa. Tästä todistus:. ” Seitsemänkymmentä viikkoa on määrätty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi, silloin luopumus päättyy ja synnit peitetään ja pahat teot sovitetaan ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan ja näky ja ennustus vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan.Niin tiedä nyt ja ota vaari, että siitä ajasta kuin käsky annetaan, että Jerusalem on jälleen rakennettava, päämieheen Ha-Mashiach´aan asti on kuluva seitsemän vuosiviikkoa ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, jolloin kadut ja muurit rakennetaan, vaikka surkealla ajalla. Kuudenkymmenenkahden vuosiviikon mentyäsurmataan Ha-Mashiach ja ei enää ole ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan

5

väki, ja ja Hän monelle liiton vahvistaa yhdessä viikossa ja puolessa viikossa lakkauttaa uhrin ja ruokauhrin ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse” ( Dan.9:24-27 ks. Biblia, tai King James Version). Jerusalemin hävitys ja kaikkien israililaisten karkotus maailman eri maihin alkoi lopullisesti n. v. 66-70 nykyisen ajanlaskun mukaan. Nyt tämän maailman aikakauden lopulla Eloah lupauksensa mukaan armahtaa meitä ja kokoaa kaikista Israelin kansan 12 sukukunnista kansansa Israelinmaahan ( 5 Moos.4: 30, Jer. 3: 12- 15).Vaikuttaa myös siltä, että kaikista Israelin heimoista osa on vielä kadoksissa. He eivät tiedä kuuluvansa Israelin kansaan tai sitten eivät halua ilmaista sitä syystä taikka toisesta.Suomen osalta suurin osa on ollut tietämättömiä kansallisuudestaan ja aikojen kuluessa heitä on kulkeutunut moniin eri maihin.Nyt on tullut myös heidän aikansa palata Eloah´in armosta takaisin Israeliin esivanhempiensa maahan. Palaja sinä vastahakoinen Israel, sanoo JHWH, Minä en enää synkistä teille kasvojani,sillä Minä olen armollinen, sanoo JHWH, enkä pidä vihaa iankaikkisesti. Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut JHWH´ta Eloah´istasi ja juossut sinne ja tänne vieraitten jumalain tykö, ettekä ole kuulleet Minun ääntäni sanoo JHWH. Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo JHWH, sillä Minä olen ottanut teidät omikseni ja Minä noudan teidät,yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta ja tuon teidät Siioniin” Jer.3:12-14).Kuulkaa rakkaat veljeni ja sisareni, Jeshua ha-Mashiach on sama, josta sanotaan ( 1 Moos.3: 15),että Eedenissä syntiinlankeemuksen tapahduttua, hepreankielessä on sana ”hu”, joka on (mies) ja tarkoittaa tulevaa ha-Mashiach´ta, joka särkee käärmeen pään (saatana).Kun Israelin kansa lähti Egyptin orjuudesta, niin sama ha-Mashiach johti heitä ” Katso Minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka Minä olen valmistanut.Ole varuillasi Hänen edessään ja kuule Häntä äläkä pahoita Hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä Minun nimeni on Hänessä” ( 2 Moos.23:20,21). ” joka heitä seurasi ja se kallio oli ha-Mashiach” ( 1 Kor.10:4).Sama ha- Mashiach ilmestyi Josua´lle ja sanoi, ” Minä olen JHWH´n sotajoukon päämies”(Josua. 5:13-15). Sama ha-Mashiach on ( Ps. 2: 1-12) jossa JHWH sanoo Häntä Pojaksensa ja Hänen asettamansa kuninkaaksi Siioniin. Sama ha-Mashiach on ( Ps. 40:7-9).Sama ha-Mashiach on ( Jes.53 luvussa, jossa ilmaistaan että, Hänessä on ihmiskunta ja Israelin rikkomukset sovitettu ha-Mashiach´n kuoleman kautta Hänen sovintoveressä.” Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden.Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja Hänen haavainsa kautta me olemme pelastetut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta JHWH heitti Hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme” ( Jes.53: 5,6).Juudan ja Israelin kuningaskunnat JHWH rakentaa Jerusalemin, Hän kokoaa Israelin karkoitetut” ( Ps. 147: 2)”Hän nostaa lipun pakanoissa, tuodaksensa Israelin pakolaiset ja myös kootaksensa Juudan hajotetut, neljästä maan äärestä” ( Jes.11:12 Biblia). Hepreankielinen kuuluu seuraavasti:”Kokoaa Israelin ulosheitetyt ja kokoaa Juudan hajotetut maailman neljältä kulmalta.”Palaan myöhemmin tähän neljältä kulmalta. Suomenkielinen vuoden 1933 käännös on ” Juudan hajotetut naiset”. Eihän Juudan heimossa ole pelkkiä naisia. Tämä käännös on väärin.Lippu ja sen selitys: Lippu tarkoittaa hepreankielessä myös merkki ja ihme . Kansojen tunnuksena on heidän lippunsa, josta heidät tunnistaa, keitä he ovat. Israelin kansan lippu oli Mooseksen aikana maailmankaikkeuden Luoja ” JHWH on minun lippuni” ( 2 Moos.17:15, ks.

6

Ps. 60:5-7, 13,14). Kun Eloah nostaa lipun pakanakansoissa, niin se merkitsee käskyä kansoille toimia niin, että Eloah´in sana toteutuu ja Israelin kansa kootaan kaikkialta maailmasta omaan maahansa. Tätä Eloah´in käskyä on Suomessakin toteutettu, eri järjestöjen ja myös yksityisten henkilöiden kautta.” Älä pelkää, sillä Minä olen sinun kanssasi; Minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä, päivän laskemilta Minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä!Tuo Minun poikana kaukaa ja Minun tyttäreni hamasta maan äärestä, kaikki, jotka ovat otetut Minun nimiini” ( Jes. 43: 5-7).Mitä tarkoittaa Juudan hajotetut?” He ovat näitä, jotka Jerusalemin temppelin hävityksen jälkeen n. 66-70, Baabelista lähtöisin ja Roomassa kehitetyn pakanallisen ajanlaskun mukaan ( kristillinen ajanlasku), karkotettiin maailman eri maihin. Tähän joukkoon kuuluivat Juudan, Benjamin ja osa Levin heimoa sekä ilmeisesti niistä ne, jotka Israelin kuningaskunnasta olivat ennen Assyrian pakkosiirtolaisuuteen joutumista tulleet juudan kuningaskunnan joukkoon ( 2 Aikak.11: 13-16).Mitä tarkoittaa ” Kokoaa Israelin ulosheitetyt”? Ulos heitetyt ovat Israelin kuningaskunnan kymmenen kadonnutta heimoa, jotka Eloah heitti ensin Assyriaan( 2 Kun.17: 1-18, 23). Muinaisen Assyrian kukistuttua Eloah lähetti Israelin kuningaskunnan kaukaiseen maahan muutamia satoja vuosia e. Ha-Mashiach´ta ” Lähde pois sen keskeltä, Minun kansani ja pelastakoon kukin henkensä JHWH´n vihan hehkusta.Te miekasta pelastuneet, menkää,älkääkä pysähtykö, muistakaa JHWH´ta kaukaisella maalla ja pitäkää mielessänneJerusalem” ( Jer.51: 45, 50). Huomaa sana kaukaisella maalla. Tässä luvussa edellä puhutaan Baabelin hävityksestä ja näissä kahdessa jakeessa on käsky lähteä pois ja mennä kaukaiseen maahan.Mitä tarkoittaa merkki? Kun Israelin kansaa alkoi hiljalleen palata omaan maahansa, niin tämä oli merkki siitä, että Eloah´in lupaus kansansa kokoamiseksi oli alkanut ” Nouse ja armahta Siionia,sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki on tullut. Sillä Sinun palvelias halajavat sitä rakentaa ja näkisivät mielellänsä, että sen kivet ja kalkkinsa valmiit olisivat.Että pakanat JHWH´n nimeä pelkäisivät ja kaikki kuninkaat maan päällä Sinun kunniaas. Kun JHWH rakentaa Sionin, niin Hän nähdään kunniassansa. Hän kääntää itsensä hyljättyjen rukousten puoleen ja ei heidän rukoustansa hylkää.” (Ps.102:14-18). Hepreankielinen j.19 ” Dor aharoneli tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle.Mikä on ihme? Tämä on se ihme, kun Israelin kansa syntyi yhtenä päivänä, nykyisen ajanlaskun mukaan 14. 5. 1948. Tästä ajasta alkoi viimeisen sukupolven kello tikittää.”Kuka on sellaista kuullut, kuka sen kaltaista nähnyt? syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa” Jes.66:8). Näin tapahtui nykyisen Israelin valtion kohdalla.Raamatussa Eloah on laittanut sanaansa myös symboleita mm.. lukuja ja nimiä joiden kautta Hän ilmoittaa määrättyjä asioita ja tapahtumia, ajankohtaisia sekä tulevia että menneitä.Seuraavana Israelin sukukuntiin liittyviä asioita. Nainen on Eloah´in kansaan liittyvä symboli ( Hes.23: 1-4). ” Suuremman naisen nimi oli Ohola ja hänen sisarensa nimi Oholipa. Minä otin heidät aviokseni ja he synnyttivät poikia ja tyttäriä. Ohola kutsuttiin Samariaksi ja Oholipa Jerusalemiksi” ( Hes.23: 4 Biblia). Israelin kansa oli jakautunut kahteen kuningaskuntaan, pohjoinen Israelin kuningaskunta eli Ohola, jota kutsuttiin Samariaksi, se oli Israelin kuningaskunnan hallituspaikka ( 2 Kun. 17: 1- 6, 18). Israelin kuningaskuntaan kuului kymmenen heimoa, siksi sitä sanottiin suuremmaksi. Oholipa kuvaa eteläisiä heimoja Juudan kuningaskuntaa, jossa oli vain Juudan ja Benjamin sukukunnat ( 1 Kun. 12: 16- 24). Missä ovat nämä kadonneet pohjoisen kuningaskunnan heimot ja missä on toinen maa, kaukainen maa, pohjoinen maa? ( Jer. 3:18, 23: 7,8, 5 Moos.29:28).Pohjoinen maa

7

Kun Eloah kokoaa kansansa vähää ennen ha- Mashiach´n tulemusta, niin Raamatun mukaan pohjoinen maa on erikoisasemassa kadonneiden ja myös Juudan heimon loput tulevat Israelin heimon kanssa pohjoisesta maasta ( Jer.3;12-14, 18).Mikä on tämä pohjoinen maa, joka on Israelin kunigaskunnan maana ollut yli 2000 vuotta.Minulle annetun ymmärryksen mukaan tämä maa on Suomi Finland. Suomi on ainoa maa pohjoisessa, joka täyttää Raamatussa sanotut sympolit ja muut tiedot mm. sijainti maan ääri,maan loppu, ” rajain välille”, ” ihana maa” ja nainen Ohola, joka edustaa Israelin kuningaskunnan kymmentä heimoa. Sukututkimuksen perusteella, joka osittain on vajavainen seuraavista Israelin heimoista olevia sukuhaaroja näyttäisi olevan Suomessa: Efraim, Manasse,Sebulon, Dan, Asser, Gad, Levi, Benjamin, Simeon, Juuda ja Isaskar.” Isaskar on luja aasi ja sijoittaa itsensä rajain välille. Hän näki levon hyväksi ja maan ihanaksi ja kumarsi hartiansa kantamaan ja on veronalainen palvelija” (1 Moos. 49:14,15). Isaskarin poika oli Tola ( 1 Aikak.7:1, 1 Moos. 46: 13). Tola sukua on ollut mm. Kuopiossa, Antreassa, Nurmossa,Kokkolassa , Turtolassa ja myös meidän aikanamme. Suomi on Ruotsin, Norjan ja Venäjän rajojen välissä ja se on myös pohjoisista maista luonnonkaunein eli ihanin maa.Suomi-neito: En tiedä yhtäkään maata pohjoisessa, joka selvästi kuvaa maan muotoa naiseksi,kuin Suomi. Suomi-neito muistuttaa kansallispukuista naista, mutta Suomi-neitoa on runneltu niin kuin kansaakin, toinen käsivarsi on pois ja osa vartalosta, silti neidon kuva on säilynyt.Raamatussa ilmoitettu asia on yhteneväinen Suomen ja todellisuuden kanssa? Eloah´in antama kuvaus sanassaan Israelin kuningaskunnan asuinmaasta sopii mielestäni täysin maahan, jota nimitetään Suomi Finland.Hevonen on hepr. sus, vaunuhevonen on paras, ratsu on assyriksi sisu. Israelin kuningaskunta tuli Assyriasta Suomeen ja Suomen kielessä on sana sisu, jolla tarkoitetaan sinnikkyys, lannistamattomuus, rohkeus ja peräänantamattomuus. Nämä ominaisuudet nähdään parhaiten Israelin kansan ominaisuuksissa. Sisu niminen henkilö on ollut mm. Viipurin Käräjärven kylässä kuollut 17. 8. v. 1841. Assyrian ja Babylonian kansan lempiruokaa oli piimästä, hunajasta ja jauhoista tehty velli. muinoin Suomessakin oli erilaiset piimä- ja jauhovellit hyvin yleisiä.Ilmajoelta on löydetty kivinen vasarakirves ja Kiuruvedeltä Äänisen viherliuskeesta valmistettu kourutaltta. Molempien iäksi arvioidaan yli 4000 v ( Museovirasto Helsinki).Aika-arvio on väärin. Koska vasarakirves ja kourutaltta ovat Nimrod- Sargonin kuparikirveiden mallin mukaan tehtyjä, niin tämä viittaa selvästi Assyr- Babyloniaan, josta Israelin kuningaskunta tuli Suomeen. Aikamääritys arvio tulee olla n. 2500 vuotta ( Osa lainaus kirjasta Väinämöisen juuret. s. 208).”Assyriassa kurjella oli sama nimi kuin Suomen kielessä kurki” ( Kirjasta Kaksoisvirranmaa s.262). Kurki on sekä Israelissa että Suomessa Sukunimi. Kurki sukua on Israelin sukunimiluettelossa samoin Suomessa Kurki, Kurkinen.”Assyriassa naisten tukka oli pitkä ja he sitoivat sen nutturaksi takaraivolle ja peittivät hiuksensa liinalla. Suomessa heränneillä eli körttiläisillä oli samanlainen käytäntö. Assyriassa tunnetaan tapa pitää tukkaa kahdella palmikolla takana, toisinaan lisäksi myös edessä, myös otsaside oli yleinen ja pää usein liinan peittämä” ( Kirjasta Kaksoisvirranmaa s. 188, 190 kirj. Armas Salonen).Assyriassa otetussa kuvassa nainen kehrää värttinällä, joka oli muinoin myös Suomessa yleisesti käytössä. Tigris- jokeen laskee Assyriassa sivuhaara, joka lähtee Jarmo nimisestä paikasta. Tämän haaran varrella on muinainen kaupunki. Kaupungin nimi olisi ensin ollut Gasur ja myöhempi nimi Nuzi. Minulla olevassa kartassa on nimi Kasur/ Nusi.Kuopion kirkonkirjoissa on 1600- luvulla Mustoin nimisellä miehellä Gasuritar niminen aviopuoliso.Kuopion kupeessa oleva kylä Kasurila on saanut nimensä Kasur sukunimen mukaan.Assyriassa Kasur oli kirjoitettu G- kirjaimella samoin Kuopion kirkonkirjoissa. Minun yhden esiisäni puoliso on Kasuritar, mutta kirjoitettu K- kirjaimella hän oli myös Kuopiossa. Jarmo- nimistä juutalaista sukua näyttää olevan mm. Venäjällä, Puolassa, Tunisiassa ja Valko-Venäjällä ja Kasur

8

sukua on mm. Jerusalemissa. Mielestäni yhtäläisyyttä on Assyrian, Suomen ja Israelin kuningaskunnan välillä.Eloah´in armo ja rakkaus kansaansa kohtaan on edelleen heidän yllänsä, vaikka he ovatkin pahoin rikkoneet Eloah´in tahtoa vastaan. Eloah sanoo: ” Sillä näin sanoo JHWH: Paha on sinun vammasi, kipeä on saamasi isku. Ei kukaan aja sinun asiaasi; sinun haavaasi ei paranneta, se ei kasva umpeen. Kaikki sinun rakastajasi ovat sinut unhottaneet, sinua he eivät kysy. Sillä niin kuin vihollista lyödään, olen Minä sinua lyönyt, kovalla kurituksella, koska sinun rikoksesi on suuri, sinun syntisi monilukuiset” Jer.30:12-14). Suomen kohdalla on käynyt suurinpiirtein tällä tavoin. Seuraavat Eloah´in sanat kuuluvat myös meille, Israelin kansaan kuuluville täällä Suomessa ja monissa muissa maissa joihin Suomesta on muutettu vapaehtoisesti tai sodan ja ryöstöretkien aikana vangittuna.” Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano: Palaja, sinä luopio nainen Israel, sanoo JHWH; Minä en enää synkistä teille kasvojani, sillä Minä olen armollinen, sanoo JHWH, enkä pidä vihaa iankaikkisesti. Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut JHWH´ta,Eloah´istasi ja juossut sinne ja tänne vieraitten jumalien tykö, kaikkien viheriäin puitten alle,ettekä ole kuullet Minun ääntäni, sanoo JHWH. Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, sanoo JHWH, sillä Minä olen ottanut teidät omikseni ja Minä noudan teidät, yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta ja tuon teidät Siioniin” ( Jer.3: 12-14).Suomi ja Israelin kansa: Suomi on ollut Israelin kuningaskunnan monien heimojen maa jo yli kaksituhatta vuotta sekä niiden israelilaisten, jotka ovat myöhemmin tulleet Suomeen.On aivan luonnollista, että he ovat Eloah´in armosta rakentaneet tämän maan alusta asti kaikkine elämänaloineen, kulttuureineen jne. sekä taistelleet sortajiaan vastaan ja uhranneet elämänsä Suomen hyväksi. Koska Suomessa alusta alkaen on asunut ehkä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ainoastaan Israelin kansaan kuuluvia heimoja, niin avioliitot on solmittu samojen heimojen kesken.Tämä on nähtävissä myös kirkonkirjoissa myöhemmällä ajalla, kuinka oman kylän tai naapurikylistä on enimmäkseen löytynyt puoliso. Rodullisesti katsoen Suomessa on miltei sekoittumattomatIsraelin kansaan kuuluvat suvut. Ainoastaan heimojen välillä on tapahtunut yhteenliittymistä. Tässä nähdään selvästi Eloah´in suunnitelma toimenpiteineen yksilö- ja sukutasolla. Suomessa asuvien keskuudessa on samantyyppisiä sairauksia kuin israelilaisilla yleensä. Eikö nämä asiat todista selkeästi keitä ovat Suomen asukkaat Suomessa on läänejä, joiden alueilla on kaupunkeja, paikkakuntia ja kyliä, jotka ovat olleet ja ovat heidän asuinalueitaan.On myös järviä, jokia ja tienviittoja, jotka kertovat Israelin kansaan kuuluvien asutuksesta ja nimetkin tullut heidän sukunimen mukaan. Suomalaisissa virallisissa sukunimiarkistoissa on useita satoja sukunimiä, jotka löytyvät Israelin sukunimiluetteloista, kaikista edellä mainituista asioista on todistukset. Historioitsija Peter Fredrik Suhm mainitsee että ”Suoma- laiset ja lappalaiset olivat pohjoisimman Pohjolan ensimmäiset asukkaat, kuten he itse olivat ilmoittaneet” ( Barokista Romantiikkaan s. 102 ).Seuraavana kaksi esimerkkiä Suomessa olevista Israelin kansaan kuuluvista suvuista.Sukunimi Remes, jonka pääpaikka on Suomessa ollut Kiuruvesi. Remes- nimi tarkoittaa hepreankielessä poljettu, tallattu, painettu ja masennettu. Remes- nimi tuo selvästi esille Israelin kansan kärsimykset maailman kansojen taholta Eloah´in sallimuksesta, myös siitäsyystä, koska ovat palvelleet epäjumalia. Jerusalemissa on Remez- niminen katu.David Remez oli yksi niistä henkilöistä, jotka allekirjoittivat Israelin itsenäisyysjulistuksen 14. 5. 1948 Tel Aviv` issa. Israelin kansaan kuuluva Lapidot asui Efraimin vuoristossa Raman ja Betelin välillä ( Tuom. 4:4,5). Lapidotin puoliso oli tuomarina Israelissa. Tuomarien aika oli Israelissa noin kolmetuhatta vuotta sitten. Se ymmärrys, jonka uskoni mukaan olen saanut Eloah´ilta Jeshua ha-Mashiach´ssa,

9

Suomen maakunta Lappi on saanut nimensä Lap, Lapp sukunimen perusteella ja samoin nimet Lapidot, Lappin, Lappet, Lappit, Lappi, Lappalan, Lappalain, Lappalainen ja Lappeteläin sekä Lapveteläin.Monissa muissa maissa on tätä samaa sukua mm. nimillä Lappen, Lappit,, Lapin, Lapinska,Lapitsky, Lapidus, Lapman. Nämä nimet olen ottanut Israelin kansan sukunimiluettelosta sekä eri puolilta Suomea seurakuntien historiankirjojen sukunimiluetteloista. Lisäksi Suomessa on Lappi, Lapin alkuisia kylien ja järvien nimiä.Tätä sukua ilmeisesti tuli Suomeen Israelin kuningaskunnan mukana ennen nykyisen ns.kristillisen ajanlaskun alkua. Seuraavana esimerkki sukunimestä Mela. Sukunimikirjassa sanotaan, että Mela kuulunee otettuihin sukunimiin, koska vuoden 1905-6 suurnimenmuutossa suomalaistivat nimensä Melaksi mm. Malmberg, Manelius, Melander, Melart ja muutamia muita vaikka jo n. 1580 on ollut tätä sukua Melanen Melainen. Mela on juutalainen sukunimi,mm. Pomponius Mela kuoli. n. 50 j. ha-Mashiah´n maantieteilijä, kirjailija Espanjan Tingen terasta. ( Ks. Otavan Suuri Ensyklopedia osa 12 s. 8892).Remes, Lapp ja Mela suvuista on monia myös Yad Vashem eli vainojen museon listoilla.Aikoinaan Suomen alue ulottui nykyiseen Venäjän kaupunkiin Pietariin ja pohjois- Suomi Petsamoon jäämerelle eli ”maan ääreen, ” maan loppuun” saakka.Ingerman eli Ingerin- maa, joka kirjoitetaan nykyään Inkeri, kuului Suomeen. Tämä alue on ilmeisesti saanut nimensä tämän suvun mukaan, koska Inger, Ingerman nimet ovat Israelin kansan sukunimiluettelossa. Yleiskartta Ingeristä on vuodelta 1734, jonka on julkaissut Homanin perilliset Nyrnbergissä. Homan on yleinen juutalainen sukunimi ja heitä on myös Suomessa.Kartassa lukee Ingermanlandia, Ingeriae. Toisen maailmansodan jälkeen Suomesta luovutettiin Neuvostoliittoon 56.000 inkeriläistä ( Israelin kansaan kuuluvia ilmeisesti suurin osa).Suomen lippu: Suomen lipussa on samat värit, kuin Israelin lipussa.Suomen oman lipun innokkaimmat kannattajat olivat Zacharias Topelius ja Otto Donner. Lipun suunnittelijoiden johtajaksi valittiin Akseli Gallen Kallela ja mm. värimäärittelijänä oli Bruno Tuukkanen. Otavan Suuri Ensyklopedia osa 9. s. 6611.Nämä edellä mainitut henkilöt ovat sukunimensä perusteella Israelin kansaan kuuluvia.Suomen vaakuna: On usein ihmetelty, miksi niin vierasperäinen eläin kuin leijona on tullut valituksi Suomen vaakunan tunnuskuvioksi. Suomen leijona on ainutlaatuinen poikkeuksellinen muiden vaakunaleijonien joukossa, koska sillä on oikean käpälän tilalla haarniskoitu ihmisen käsivarsi, sekä takajalat polkee sapelia, joka on käyrä miekka. Leijonalla on kruunu päässä,joka mm. kuvaa kuningaskuntaa ja kuninkaallista valtaa. Suomi oli vaakunan suunnitteluaikaan ruotsinvallan alla, mutta on nähtävä myös symbolien merkitys. Tutkimus ei ole voinut sitovasti osoittaa, milloin ja kenen toimesta Suomen varsinainen vaakuna on tilattu ja kuka on määritellyt sen kuvionsisällön.” JHWH on pystyttänyt istuimensa taivaisiin ja Hän hallitsee kaikkea” ( Ps.103: 19). ” Juuda on nuori leijona, saaliilta olet poikani, noussut. Hän on asettunut makaamaan, Hän lepää kuin leijona,kuin naarasleijona kuka uskaltaa Häntä häiritä” ( 1 Moos.49:9). Juudan leijona on symboli Ha-Mashiach´ta ( 4 Moos.23: 24, 24: 9, Ilm.5: 5). Suomen vaakunan Leijonalla on oikean käpälän tilalla haarniskoitu käsi ja siinä miekka joka sopivasti kuvaa Eloah´in kansan jatkuvaa taistelua sortoa ja sortajia vastaan, jonka kyllä historia selvästi todistaa, mutta heitä ei ole voitu täysin tuhota eikä alistaa, jota mielestäni kuvaa sapeli jalkojen alla. ” Astukaa esiin ja pankaa jalkanne näiden kuninkaiden niskalle, sillä näin on JHWH tekevä kaikille teidän vihollisillenne ”( Josua.10: 24,25). Mielestäni Suomen lippu ja Suomen vaakuna tuovat esille maailmankaikkeuden Luojan käden ohjauksen myös tässä asiassa. Raamatussa Eloah´in käsi on vertauskuva Hänestä maailmankaikkeuden Luojana sekä hallitsijana ( Ps. 19: 1, 2, 95: 1-7).

10

Eloah on rangaissut kansaansa tottelemattomuudesta Hänen sanalle, mutta ei ole hyljännyt heitä ks. 5 Moos.28 luku).Suomi on ollut itsenäinen maa ja kuningaskunta yli tuhat vuotta, mutta menetti itsenäisyydensä ja joutui Ruotsin ja Venäjän alaisuuteen.Suomi on ollut Ruotsin vallassa ( 1249- 1809) ja Venäjän vallassa ( 1809 – 1917) ja joutunut kantamaan ylivoimaisia verotaakkoja ja osallistumaan sotiin myös Suomen ulkopuolella ruotsinvallan alla ollessaan. Historian mukaan Euroopan sotaretkillä melkein tuhottiin Suomen miespuolinen väestö. On ymmärrettävää, että vuosien 1626- 78 välisenä aikana, jolloin Suomesta muutti sankoin joukoin miehiä perheineen Venäjälle sotaväenottoa pakoon. Venäläiset eivät aina halunneet palauttaa muuttajia takaisin Suomeen.Vuosisatojen kuluessa varsinkin Venäjältä tehtiin Suomeen usein ryöstöretkiä, jolloin poltettiin kyliä ja vietiin ihmisiä vangeiksi. Arviolta n. 20.000 vietiin mm. 1700- luvun alkupuolella isovihan aikaisessa sodassa Venäjälle.Muuttoliikettä on myös ollut vuosien 1860-1944 välisenä aikana. Venäjä n. 50.000, Ruotsi 585.000, Yhdysvallat 319.000, Kanada 93.000, Australia 22.500 ja Norja 25.000 henkeä. Tässä luettelossa eivät ole mukana kaikki muuttomaat. Jos huomioidaan nämä muuttovirrat, heidän avioliittojen kautta syntyneet lapsimäärät vuosisatojen ja vuosikymmenien aikana, niin kysymyksessä on suuret joukot. Suomi ja muut maat mukaan lukien puhutaan useammasta miljoonasta ihmisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomesta muutto on vaikuttanut siihen, että edellä mainituista maista ja muualtakin löytyy samoja Israelin kansaan kuuluvia sukuja kuin Suomesta. Tässä esitelmässä olevien todistusten mukaan Israelin kuningaskunnan pääpaikka on Suomi- Finland.Kun juutalaisia myöhemmin karkotettiin ja vainottiin eri maissa, Espanjassa jo v. 613- ja uudelleen 1400-luvulla ja siitä lähtien myös muissa Euroopan maissa. Jonkin verran näistäkin israelilaisista on muuttanut Suomeen.Historian eri lähteiden valossa Israelin kuningaskunta tuli Suomeen ja Suomesta käsin he tekivät valloitusretkiä eri puolille Skandinaviaa, Itä- Eurooppaan ja jopa Englantiin saakka. He kuuluivat myös Euroopan vanhimpiin ja heidän hallussaan oli myös osa merivaltiutta eli kaupankäyntiä laajoilla alueilla. Vähä-Aasian länsirannikolla oli Miletos kauppakaupunki noin 800- luvulta ennen ha-Mashiach´ta. Donin vesiä pitkin oli pääsy volgalle ja Dneprin kautta Suomenlahdelle ja laatokalle. On arveltu kreikkalaisten kauppayhteyksien ulottuneen kaukana pohjoisessa asuneiden heimojen pariin saakka. Suomessa osattiin jo muinoin tehdä hyviä ja monikäyttöisiä laivoja ja veneitä.Ilmeisesti heimojen väliset riidat ja ilman yhtenäistä johtoa lamaannutti kansan elintoiminnan ja Suomi joutui naapurimaiden vallan alle Eloah´in sallimuksesta.Näistä valloituksista on vieläkin nähtävissä mm. Norjan Ruijassa Finnmark niminen alue eri kylineen, joissa vieläkin on Suomea puhuvia ihmisiä. Keski- Norjassa Jotunheimenin vuoriston ja Trondheimin välillä on Raumalaakso, jossa muodossa se on useissa saagoissa vielä viikinki- ja ristiretkiajalla. Laaksossa on Raumajoki, joka laskee Raumavuonoon, joka taas kuuluu Raumalahteen ks, WSOY: n Suuri Perheatlas ( 1994), ja sen ruotsalainen alkuteos antavat Romsdalenille selvän suomenkielisen rinnakkaisnimen Rauma. Internetissä on nähtävänä Rauma Kommune ja kartassa 19 nykyistä kylää. Vanhimpia tietoja Suomesta on ehkä kreikkalaiselta Pythealta n. 345- luvulta ennen ha Mashiach´ta. Hän purjehti Länsi- Euroopan rannikkoja pitkin Brittein saarille, kävi Itämeren meripihkarannikolla ja tuli Thule nimiseen paikkaan.Keski-Norjassa on niemi nimeltä Thulunes, mutta mielestäni Pythean matka ei sovellu Norjan Thulunesiin. Pytheas ehkä suuntasi matkansa Itämerta pitkin pohjoiseen. Pythean teos Okeanos ei ole säilynyt,mutta hänen maanmiehensä Geminos kertoo siitä otteen: Barbaarit osoittivat meille paikan, missä aurinko menee levolle. Tämä tapahtui juuri siihen aikaan, kun yö näillä seuduilla on hyvin lyhyt,

11

jossakin kahden, jossakin kolmen tunnin pituinen.Täällä oli ihmisiä, jotka puivat viljansa pienessä huoneessa, riihessä. Riihessä puinti on ollut yleinen ja ikivanha puintitapa Suomessa.Pytheaalle ja hänen miehilleen oli myös kerrottu, että vielä kauempana pohjoisessa aurinko ei kesällä laskenut laisinkaan ja meri oli siellä talviaikana aivan kokonaan jäässä.Tämä tieto sopii paremmin Itämeren ja Pohjanlahden suuntaan kuin Norjan länsi- tai pohjois- rannikolle, jossa meri pysyy auki vielä Muurmanskin itäpuolellakin, mutta Pohjanlahti ja Itämerikin on usein talvisin jäässä.( Osa lainaus Kirjasta Väinämöisen juuret s.202, 203 Mikko Ollus sekä Pölläsen sukututkimusmoniste). Paikan nimi Thule on ehkä saanut nimensä juutalaisen sukunimen Hule mukaan. Viipurissa on ollut Hulekowii, Hulekowius nimistä sukua ja Kuopiossa Hulembitär niminen nainen sekä Israelissa on Hule niminen laakso.Vaikuttaa myös siltä, että Suomesta on mennyt Rauma, Rauman niminen suku Keski- Norjan laaksoon ja antanut asuinpaikalleen nimen Rauma. Norjalainen asutus levisi Nordlandin ja Tromssan läänien eteläosiin vasta 200-350 j. Messiaan ( Lassi Saressalo s. 162 sekä Pölläsen tutkimusmoniste s. 1). Suomessa on Rauma, Rauman ja Raumala sukua, pitkin pohjanlahden rannikkoa Raumalta- Ouluun saakka. Myös Finnmark Pohjois- Norjassa on ilmeisesti saanut nimensä samalla tavalla kuin Rauma nimi. Rauman ja Finn sukunimet ovat Israelin kansan sukunimiluettelossa.Seuraavana kirjasta : Olaus Magnus Gothus, pohjoisten kansojen historia. ” Suomalaisten erilaisista taistelutavoista: Lähitaistelussa he sitten puolustautuvat vöihinsä ahdetuilla sinkoamiskivillä. He ovat näet erittäin vahvakätisiä ja niin tarkkoja heittämään, etteivät he koskaan osu harhaan”.Seuraavana Raamatusta:” Benjamilaisista oli seitsemänsataa valiomiestä vasenkätisiä, jokainen näistä osasi lingota kiven hiuskarvalleen , hairahtumatta” ( Tuom.20:16). Käsitykseni mukaan myös muilla Israelin sukukunnilla oli nämä ominaisuudet. Raamatun kohta minun laittama.” Armenijan kuningas Tiridates, josta ( Josephus kertoo juutalaissodasta osa VII , 42), vähällä joutua vangiksi. Hänen kaulaansa heitettiin lasso ja hänet olisi vedetty alas, jollei hän olisi nopeasti katkaissut köyttä miekallaan ja paennut”.  ” Eräät suomalaiset käyttävät metsästyksessä käytettäviä ympäri heitettäviä ”suopunkeja”.Taistelussa vihollisen kanssa he heittävät ne vastustajan ympäri ja vetävät luokseen joko hevosen tai miehen”. Huomaa, israelilaisilla ja suomalaisilla oli samanlaisia aseita ja he käyttivät niitä samalla tavalla ja yhtä tarkasti. Suomessa mm. Karvialla häissä oli tapana pitää morsiusparin yläpuolella suurta silkkiä ”tellaa”.Morsiamen hääpuku oli valkoinen. Muinoin Israelissa häissä morsiamen hääpuku oli valkoinen, kullalla tai hopealla kirjailtu ja päässä on morsiuskruunulisäksi morsian hunnutettiin (1 Moos.24: 65,67) Juutalaisissa häissä käytetään hääkatosta, ” Khuppah. Sefarti- juutalaiset käyttävät myös yllämainitulla tavalla rukousliinaa ( 4 –kulmainen) hääparin yllä. ( Tämä hääartikkeli oli Mauri Rajalan tutkimustietoja).Galilean Kinnerjärven verkkokalastuksesta yksi esimerkki: ” Verkko lasketaan suoraan rannan suuntaan ja kalastajat soutavat edestakaisin pelotellakseen kaloja verkkoon. Aivan samalla tavalla Savossa on kalastettu, jossa minäkin olen ollut mukana. Israelissa mm. shapattiaterialla on pitko, joka on letitetty samalla tavalla kuin Suomessa pullaletti. Edellä mainitut tavat olivat yhteneviä Suomessa ja Israelissa.Ympärileikkaus: Ympärileikkaus oli vanhanliiton merkki ja kaikkien Israelin miespuolisten jäsenten tuli ympärileikata kahdeksan päivän vanhana ( 1 Moos. 17:10-14).Ympärileikkaaja on hepreaksi Mohel ja Mohel nimistä sukua on ollut mm. Kerimäellä 1 800-luvulla samoin Säämingissä, Rääkkylässä ja Mouhijärvellä. Tässä on selvä todistus siitä, että he olivat Israelin kansaa. Kun olen Eloah´in armosta saanut tutkia Suomessa ns. suomalaisia sukuja, niin olen todennut merkillisen asian. Hangosta lapin perukoille saakka eli koko Suomen alue on yhteneväinen kokonaisuus Israelin kansaan kuuluvia sukuja.

12

Kun tutkii historiankirjoja, millä nimillä Suomea ja suomalaisia kutsutaan, niin on todettava, että kautta vuosisatojen maata ja kansaa on nimitetty seuraavilla nimillä: Fin, Finni, Finne, Finman,Finsk, Finske, Finska, Finskan, Fenni, Phinni ja Phinnoi. Somi, Some, Somen, Somes,Somalain, Somelain, Suomalain, Suomalainen ja Suomi sekä Finland. Nämä nimet ovat tarkistettavissa historian kirjoista. Egyptissä, Ranskassa ja Israelissa on Suami sukunimen omaavia henkilöitä ja ainakin Pohjanmaan murteessa joillakin alueilla Suomi sana lausutaan Suami. Seuraavat sukunimet eli suvut ovat Israelin kansan sukunimiluettelossa. Somen, Fin,Finn, Fins, Finska, Fenn, ja Fenni. Finman sukua on muuttanut myös Israeliin.Tätä sukua on ollut mm. Lohtajalla. Land Sukua on ollut myös Suomessa mm. Viipurissa,Ilmajoella ja Nurmossa. Somen sukunimi eli sukua on ollut mm. Viipurissa v. 1557 ja Turussa Somenius haara. Mikael Agricola kirjoittaa 1500- luvulla Suomessa asuvista ihmisistä käyttäen heistä nimitystä Somalaiset ja maasta mm. Somenmaan sekä sanoo, että somalaisia kutsutaan Finnixi. Agrocola käytti Uuden Testamentin käännöstyössä Turun murretta. Seuraavana perustelu: ”Nyt wimein neisse canssoisa ouat moninaiset Kielet eli puhen taaut, nin, ettei cuki neiste Makunnist, iotakin murta toisen Maankieliste, quitengin ette teme coco Hijppakunta Somen maxi cutzutan… Testamentin kirioissa Somenkieli enimiten prucattu”, ”Kylle se cwle Somen kielen, ioca ymmärdä caikein mielen”( Herää Suomi Suomalaisuusliikkeen historia s. 22).Näyttää siltä, että sana Suomi ja Finland on tullut Israelin kansaan kuuluvan henkilön sukunimen mukaan. Johtopäätökseni on, että aikaisemmin mainittu kaukainen maa johon Eloah karkotti Israelin kuningaskunnan on Suomi- Finland.Suomen nimi Finland tarkoittaa latinaksi- ym kielissä ” maan ääri”, ” maan loppu”.Muinaisia Suomen nimiä on mm. Magnuksen Carta Marinassa v. 1539 merkintä Finlandia- vel Finningia Olim Regnum, siis Finlandia- eli Finningia muinainen kuningaskunta.Ruotsalaiset historioitsijat mm. Ericus Olai ( 1470- luvulla), Joh. Magnus ( 1550- luvulla) ja Joh.Messenius ( 1620-30 luvulla) opettivat, että Suomi oli vanha kuningaskunta ennen Ruotsin valtaan joutumistaan. ( Suomen varhaishistorian ja ristiretkikauden kuvasta uskonpuhdistus- ja suurvaltaaikaan 1968 Erkki Lehtinen).Kun Israelin kuningaskunta tuli Suomeen, niin Suomesta tuli silloin muinaisen kuningaskunnan asuinpaikka.Historiallisten lähteiden mukaan Israelin kuningaskunnalla oli myös täällä Suomessa kuninkaita. He toivat mukanaan silloisen kulttuurinsa sekä tietoa ja taitoa, mutta joutuivat sopeutumaan pohjolan olosuhteisiin, jotka olivat aivan erilaiset kuin lähi-Idässä. Islantilaisessa saagakirjallisuudessa ym. lähteissä on Suomen kuninkaita ja heidän toiminnastaan kirjoitettu,mutta nämä lähteet eivät kaikilta osin ole täysin luotettavia. Siksi en käsittele kaikkia.Mainitsen tässä ja esitteissä vain muutamia kuninkaita ja heidän nimiään. Historioitsija Wezionius on kirjoittanut Suomen kuningas Matul´in olleen Finnmarkin kuninkaana ja Matul- nimistä juutalaista sukua on edelleenkin. ”Suomen kuningas Torro,jota sukua on nytkin Suomessa ja jonka poika Nor oli historian mukaan ensimmäinen Norjan kuningas ja josta Norja sai nimensä.Suomessa on Torron kylä, Torronharju, Torronsuo ja Torronsuon kansallispuisto Tammelassa.Vammalan Roismalan kylässä on ikivanha maatila nimeltään Torra, jonka lähellä on hautakalmisto 350-400-luvulta. Siitä on löytynyt mahtimiehelle kuulunut koristeltu miekka ja keihäänkärkiä. Finn-niminen henkilö on hallinnut friisejä ( Hollanti) 500- luvun alussa Finnsburh´in linnakartanosta ( Beowulf, 1999). Nimestä päätellen Finn on Suomesta. Germaanisessa kirjallisuudessa Widsith on luettelo kymmeniä 400-500 lukujen kansainvaellusajan kansoja kuninkaineen. Luettelossa on mm. tieto: Caesare weold Graecum, ond Caelic Finnum - eli keisari hallitsi kreikkalaisia ja Caelic ( äännemuoto Kalik) suomalaisia.” Lainaus Arto Pölläsen tutkimusmoniste s. 9). Olisiko kysymyksessä Kale´va niminen kuningas, joka viittaisi Kalevalaan.” Muinaistiedoistamme päätellen on Kaleva- hallitsijasuku ollut hyvin mahtava ja vanha. Itse Kaleva mainitaan usein kuninkaaksi” ( Kirjasta Me suomalaiset Tapio Kaitaharju s. 30).

13

Suomen kuninkaiksi mainitaan myös Aude, Kuso, Frosti ja Dumbr. Nämä sukunimet näyttävät olevan Israelin kansan sukunimiluettelossa niin kuin myös Torro.”Saagojen mukaan Jut, Juutit olivat alun perin suomalaisia.Jotuni, muinaisjuutti, joka Fundinn Noregrin mukaan hallitsi Jotlandia ( juuttien/ jotunien/ jättiläisten maata) ,jota kutsutaan Finlandiksi ( Suomi). ja Kvenlandiksi ( Kainuu). Juutit kunnostautuivat myös ( anglien ja saksien ohella) perustettaessa anglosaksilaisvaltaa Englantiin 400- luvulla: Dillströmin ( s. 172 ja 181) ja myös Beowulf- eepoksen johdannon ( s. 14- 15) mukaan tuon vallan perustajat Hengest ja Horsa olivat juutteja. Beowulf- eepos mainitsee Hengstin moneen kertaan, samoin hän esiintyy ns. Finnsburh´in fragmentissa, joka löytyy suomennettuna po. eepoksen lopussa. Beowulfin selitysosan mukaan ( s. 174) Hengest oli mahdollisesti v. 449 j. ha-Mashiach´n perustetun Kentin kuningaskunnan eli ensimäisen anglosaksilaisvallan perustaja Englantiin, josta 1600- 1900- luvuilla kasvoi kaikkien aikojen suurin imperiumi”. Nämä oli osittaisia lainauksia ( Arto Pölläsen tutkimusmoniste s.10).Sukunimet Hengest ja Horsa ovat juutalaisia sukunimiä.Tuomo Pekkasen mukaan karolingisistä akteista vuodelta 811 on ollut Suomi niminen henkilö yksi niistä ylhäisistä tanskalaisista edustajista, jotka vahvistivat rauhan Kaarle Suuren kanssa. ( Kirjasta Muinaisuutemme merivallat Matti Klinge). ”Suomalaiset ensin Pohjolassa: Uskomattominta 1800- 1900- lukujen tutkijoille on ollut saagojen antama kuva suomalaisista Pohjolan vanhimpina asukkaina, joiden kuningassuvusta nousi useita kuninkaita myös Ruotsin valtaistuimelle ( mm. Snaer Humbli ja Öster Gylf ja jotka suorastaan perustivat Norjan ja Tanskan kuningashuoneet. Nor- niminen Suomen prinssi valtasi Norjan tullen sen ensimäiseksi kuninkaaksi ja hänestä polveutuu mm. Harald Kaunotukka.Dan, Angul ja Gor perustivat kolme kuningassukua Tanskan alueelle. Danista ehkä johtuu Tanskan nimikin. Angulista taas Anglia- anglit-, jotka eivät saagan mukaan siis olleetkaan germaaneja vaan suomalaisia” ( Arto Pölläsen tutkimusmoniste).” Suomen kuninkaan Torron poika Gor perusti Tanskan merikuninkaiden dynastian. Hänen pojanpoikansa Östen Gylf nousi Ruotsin valtaistiumelle. Gorin jälkeläinen oli myös Norjassa vaikuttanut merijaarli Rognvalt, jonka poika jättiläiskokoinen Gånge Rolf valloitti Normandian ja josta suoraan polveutuvat Normandian viikinkiajan herttuat, Rouenin jaarlit Orkney- saarten jaarlit ja edelleen suoraan alenevassa polvessa Vilhelm Valloittaja, josta tuli dynastian perustaja Englantiin v. 1066.Venäläinen tutkija Pavel M. Dolukhanov on katsonut suomalaisten asuttaneen kivikaudella Suomen ja Karjalan alueiden lisäksi koko Pohjolaa, Baltiaa, Pohjois- Saksaa ja Pohjois- Puolaa sekä laajoja osia Venäjästä.Hänen mukaansa vielä pronssi- ja rautakaudella laajoja osia Skandinaviasta oli itämeren suomalaisten asuttamaa”. ”Suomen ja Kainuun kuningaskunta oli vielä jossakin muodossa olemassa 1100- luvulla. Sen osoittaa se, etteivät Ruotsi tai Venäjä pystyneet vielä silloin valloittamaan Suomea. Sisiliassa vaikuttanut Al Idrisi kirjoitti vuonna 1154 maailmankarttakirjaansa Ruijan kohdalla selityksen:Suomen kuninkaalla on alueita ja maita Norjan niemimaalla. Siis Suomella oli vielä tuolloin kuningas, se tiedettiin Sisiliassa asti ja että Suomen valtapiiriin kuului ainakin osa Ruijasta, josta myös Norjalla oli jo ote”. ( Osa Arto Pölläsen tutkimusmoniste). Idrisi mainitsee myös muutamia paikannimiä Suomesta mm. Kalannin nimen, myös v:lta 1332 tavataan sama nimi Kalandia.Ragwalda nimi on tulkittu Ulvilassa olevassa kylässä Ravanin kyläksi. Tabast nimeä Idrisin suomentaja pitää muinaisena Häme nimenä. Entisestä Itä-Suomesta hän mainitsee nimen Sortavala. Nämä olivat Oiva Joh. Tallgren suomentamasta ja edellä mainitusta Idrisin kirjasta.Tabas, Rava ja eri loppupäätteisiä Kala sukunimiä on Israelin sukunimiluettelossa. Nimi Sortavala on ilmeisesti tullut myös Sort – ja Vala- alkuisista nimistä ja mm. Vala alkuisia eri loppupäätteisiä nimiä on useita.

14

Kun eri lähdeaineiston kirjoittajat puhuvat suomalaisista, niin kysymyksessä ovat Israelin kansaan kuuluvat ihmiset. Kun Suomi joutui Ruotsin ja Venäjän valtaan, niin historian mukaan ainakin osa Suomen menneisyyteen liittyvää aineistoa tuhottiin.Kemijärven ( Luusuan) Neitilän, Rovaniemen Sierijärven ja Kajaanin Äkälänniemen esiroomalaiseen rautakauteen ( 500- 0 e. ha-Mashiach´ta ajoittuvat koko Suomen vanhimmat tunnetut raudan valmistuspaikat ja Savukoskelta löytetyt Suomen vanhimmat rauta- aseet ( 300- luvulta e. ha- Mashiach´ta. Eivät kai satunnaiset kulkijat ja metsästäjät panneet pystyyn rautasulattoja?Jos Ilmo Kaisanlahden tutkimustiedot Kemijärven Ailanganniemen paikannimet Rauvvanlammit ja Rauvvankangas liittyvät tuohon 2400 vuoden takaiseen raudan valmistukseen, jota Neitilän lisäksi esiintyi noin 200 vuotta myöhemmin myös Kemijärven Jatulinsaaressa, niin se osoittaisi nuo ” rautaruukkilaiset” suomalaisiksi. ( Arto Pölläsen sukututkimusmoniste s. 16).Koska oli raudan valmistusta, niin on ollut myös seppiä. Suomessa on kautta aikain ollut kuuluisia seppiä ja paja miltei joka talossa.Israelin kansalla oli rauta ym. metallit tiedossa jo Josuan aikana ( Josua. 6:19,24).”Suomen vanhimmat rautaesineet ovat Korvatunturin läheltä. Savukosken Sillankorvasta vedestä löytetyt kaksi käyrää tikaria. Ne ajoitetaan 500- luvulle ennen” ha-Mashiach´ta. (Internetistä Rautakausi Savossa).Italiassa Parman herttuallisessa kirjastossa on kartta 1300- luvulta jossa Turku on nimellä Turon ja sitä ympäröivä maakunta on Turonma, eli Turon maa-alue. Israelin kansan sukunimiluettelossa on Tur- suvusta lähteneitä eri haaroja mm. Turo, Turkus Turuff, sukua on ollut 1700- ja 1800-luvuilla Turussa, Viipurissa, Hiitolassa, Räisälässä ja Ikaalisissa .Israelin kansa sai huomata jo ennen pakkosiirtolaisuuteen joutumista, mikä ero on kun,ihmiskuningas hallitsee Eloah´in sijasta. Kun Suomi joutui Ruotsin vallan alle, niin Ruotsin kuningas myönsi vielä joksikin aikaa pirkkalaisille hänen edustajanaan kerätä mm. Lapista tulevat verot.Historian mukaan verotus ei aina ollut oikeudenmukaista vaan jopa ryöstämistä varsinkin Ruotsin vallan aikana. Noin 1500- luvulta lähtien alkoi Ruotsi vaatia itselleen verotusoikeuden pirkkalaisilta ja siitä lähtien Suomi joutui pitkäksi aikaa sortajien vallan alle.” Efraim kärsii väkivaltaa ja ahdistetaan, joka hänelle oikein tapahtuu, sillä hän tahtoi vaeltaa ihmiskäskyjen mukaan. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät Minun kasvojani; ahdistuksessaan he Minua etsivät” ( Hosea. 5: 11, 15).Tässä Efraimilla tarkoitetaan Israelin kuningaskuntaa, hän oli johtaja pohjoisten heimojen kymmenelle heimolle.” Tulkaa, palatkaamme JHWH´n tykö, sillä Hän on raadellut meitä ja parantaa meidät, Hän sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä Hän meidät herättää ja me saamme elää Hänen edessänsä” ( Hosea. 6: 1, 2).Itkuvirret Israelissa esitettiin hautajaismenoissa itkuvirsiä ( 1 Moos.23:2, 35: 8, 4 Moos.20:29, 5 Moos.34:8). Silloin kun Eloah rankaisi kansaansa heidän epäjumalien palveluksen ja muiden rikkomusten vuoksi, niin varsinkin profeetat itkivät ja valittivat kansan kohtaloa. ” Minun silmäni ovat itkusta hiuenneet, minun sisukseni kuohuvat, minun maksani on maahan vuodatettu tyttären, minun kansani sortumisen tähden”…( Valitusvirret. 2:11, ks. Jer.9: 1, 2, 12-19).Suomen Karjala oli itkuvirsien ja runojen esittämispaikkana tunnettu. Kuuluja runonlaulajia mm. Arhippa Perttunen, Lasonen, Malinen, Pietari Kettunen ja Kieleväinen ja meidän aikanamme ainakin Jussi Huovinen. Osa näistä henkilöistä ovat nimensä puolesta juutalaisia.Pohjanmaalla Isossakyrössä ja Hämeessä Hämeenkyrössä on ollut runon laulajia, joista on todistuksena valokuvakopiot. Karjalassa säilyivät tavat kauemmin, josta ne saatiin osittain tallennettua Kalevalaan.Epäjumalien palvojat kysyivät eri asioita, henkien manaajilta, vainaja- ja tietäjähengiltä, jotka ovat langenneita enkeleitä. Myös Israelin kuningas Saul lankesi tähän syntiin ( 1 Sam.28:6-14).

15

Ns. vainajien henkien nostamisen tarkoitus on saada tietoja joistakin asioista. Tähän viittaa myös Kalevalassa Väinämöisen tuonelassa ja vipusessa käynti sekä kilpalaulantaruno jne.Miihkali Perttusen ym.moniin runolauluihin liittyy pakanallisia perinnelauluja.Vienan Karjalan praasniekan ( kyläjuhlan) yhteydessä on teurastettu uhrieläin, joka on nähtävissä v. 1894 otetussa kuvassa. Teurastaja valmistaa juhlaväen ruuaksi pässiä, joka on urospuolinen lammas. Raamatussa vanhan liiton uhrieläin piti olla joko raavaista tai lampaista virheetön urospuoli ( 3 Moos.1: 1-3, 5 Moos. 14:22-26). Tämä praasniekan kyläjuhlan uhrieläin viittaa Israelin vanhanliiton uhritoimitukseen, joka on otettu epäjumalienpalvelus kulttiin.      ” Finmarkissa on ollut noitakoulu” ( Barokista Romantiikkaan s. 122). Ilmeisesti Baalin ja Astarten palveluksen jatkoa.” Messeniuksen kertomus ( 1774), jonka mukaan suomalaiset ja lappalaiset olivat kuuluja noituudestaan ja sitä oli runsaasti edelleen heidän keskuudessaan”.( Sama teos, s.138). Niin on myös meidän aikanamme. Kristittyjen keskuudessa näyttää toimivan myös tietäjähenki, joka ilmaisee tulevia tapahtumia ym. Tietäjähenki on saatanan enkeli, josta on hyvä esimerkki ( Apt. 16: 16- 18). On oltava erittäin tarkkana henki-ilmoitusten ja näkyjen suhteen, ettei saatana saa verkkoihinsa.Kalevalalla näyttäisi olevan yhteys Israelin kansan kadonneisiin heimoihin eli Israelin kuningaskuntaan, koska jotkut tavat ovat yhteneviä muinaisten Israelin tapojen kanssa Suomessa muuntuneena pakanallisiin epäjumalanpalvelusriitteihin soveltuvaksi.” JHWH hajottaa teidät kansojen sekaan ja siellä te palvelette jumalia, jotka ovat ihmiskätten tekoa, puuta ja kiveä…” ( 5 Moos.4:27,28).Kalevala on myös esihistoriallinen , jossa viitataan ennen vedenpaisumusta olleeseen aikaan sekä pelastumiseen Noan perheen kohdalla. Noa eli vanhassa maailmassa ja siirtyi siitä nykyisen maailman aikakauteen, kun vanhan maailman aikakausi päättyi vedenpaisumukseen.Kalevalassa on ilmeisesti asetettu Väinämöinen Noan tilalle ja monilla muilla kansoilla on omat kertomuksensa vedenpaisumustarinoita. ”Menneinä aikoina on asioiden esittäminen runon muodossa ollut aika yleistä, myös heprealaisissa alkuteksteissä on runo- muotoja. Juutalaisten rabbien toimesta noin 600-700- luvulla laajennettiin Eloah´in palvelusta siten, että siihen liitettiin psalmien tai psalmien kaltaisten hengellisten runojen esitys.Runojen ensimmäisiä sepittäjiä olivat : Jose Ben Hajathon, Simon ben Kaifa, joka saattoi riimin käytäntöön, Eleasar ben Kalir, Jochanan Hakohen ja David ben Huna. ( Kirjasta Juudankansan historia kirj. Heman s. 130). Huna oli ylipapillista sukua, jonka kuuluisimpia edustajia oli Jeshua´n aikana entinen ylipappi Hannas, joka ilmeisesti oli Jeshua´n pahimpia vastustajia sekä vielä apostolienkin aikana ( Luuk. 3:2, Joh.18:12-14, 24, Apt. 4:6). Edellä mainittu rabbi David ben Huna on samaa sukua, jota on Suomessa Hynynen, Hynninen . Sukututkijan mukaan suvun kantaisä syntyi Babyloniassa Huna ( n. 216-297): Babylonian amora. Sukututkimuksen tekijä Esa Hynynen Huna suvun vaiheita s. 12. hänen lähteensä ” Toldath Tannain ve´amoraim 3:s osa, kirj. Aaron Hyman.Juudan kuningaskunta ja etelän sukukunnista olevat heimot säilyttivät osittain juutalaisettavat kautta vuosisatojen ollessaan karkotuksessa eri puolilla maailmaa.Näyttäisi myös siltä, että Israelin kuningaskunta eli kadonneet noin kymmenen heimoa yli kahdentuhannen vuoden ajan Israelista karkotettuna, heillä on säilynyt joitakin esivanhempien aikaisia tapoja, muutettuina pakanallisiksi rituaaleiksi, mutta viitteitä synagogassa Eloah´in palvelukseen ei ilmeisesti ole, koska muutoin ne olisivat olleet yleisesti tiedossa ja kadonneet heimot olisivat aikaisemmin tulleet esille.Israelin kuningaskunta oli täysin sulautunut pakanallisten kansojen tapoihin ja epäjumalien palvelukseen niin kuin Raamatussa sanotaan mm.( Hosea. 1:4, 8: 8-11, 9: 16,17). Tämä on selvästi nähtävissä myös Suomessa. Esimerkiksi Kemijärven Jumiskojoen rannalla olevassa kuvassa sekä tunturilapissa olevassa epäjumalienpalvontakuvassa, jossa uhrieläimen veri juoksutetaan kulhoon.

16

Ehkä luopioleeviläiset toimivat epäjumalienpalveluksen pappeina.Minulle annetun ymmärryksen mukaan, Levi´stä tulee myös Levitunturin nimi.Seuraavana joitakin tapoja, joita osa on tässä tullut esitetyksi. Oikeat tavat olivat muuttuneet moninaisiin epäjumalien palvelustapoihin mm. luonnon eri nimisten henkien palvonta, joihin liittyi loitsut, Kalevala- aiheiset runot, uhrilehdot ja Tammuksen palvonta. Samoja epäjumalanpalvelusmenoja, joita oli myös Israelin kuningaskunnalla ennen Assyriaan karkotusta.Näistä on todistukset.Argeologian mukaan Suomessa alkoi esiintyä kristillisiä symboleja esineistössä 800- luvulta lähtien, ehkä vaikutteet on saatu suoraan bysantista kauppaväyliä pitkin.Vasta noin 200 vuotta myöhemmin Suomessa ihmiset pakotettiin miekkalähetyksellä kristityiksi.Kun Karjala joutui Venäjän vallan alle, niin venäläinen ruhtinas Jaroslav Vsevolodovits vuonna 1227 pakkokeinoin kastoi Karjalan asukkaita ortodoksiseen kristinuskoon ettei katolinen kirkko olisi saanut yliotetta Karjalaan. Muu osa Suomea suurin piirtein oli katolisen kirkon aluetta.Niin katolisen kuin ortodoksikirkkojen opit eivät tuoneet todellista muutosta ja oikeaa hengellistä elämää ihmisten sisimpään, koska heidän oppinsa on muunnettua pakanuutta.Kun luterilaisuus tuli Suomeen, niin pakanuuden opit osittain seurasi mukana. Kun vapaat suunnat tulivat, niin ei paljoa muutosta opilliseen ja oikeaan hengelliseen elämään tullut.Niin kuin kävi Israelin kansalle, niin on käynyt kristityille. Oikeata Eloah´in palvelusta ei ole noudatettu, vaan Baabelin oppeja (Jer.51:7).Israelin kansasta pelastui muinoin vain jäännös ( Jes.10:22). ” Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan” ( Room.11:5, ks. Sakarja.13:8,9). Näin käy myös kaikille kansoille, eli ” jäännös armon valinnan mukaan. Eloah armossaan vielä kerran kutsuu ihmisiä ottamaan vastaan pelastuksen iankaikkisen evankeliumin kautta Jeshua Ha-Mashiach´ssa ( Room.1: 1-4, Ilm.14: 6-12). Tämä tarkoittaa alkuperäistä apostolista oppia ja uskoa, jota kristityt eivät ole julistaneet. ” Noita tietämättömyyden aikoja Eloah on kärsinyt, mutta nyt Hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus” ( Apt. 17: 30 ).Eloah sanoo profeetta Jeremialle: ” Katso, Minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään, särkemään, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan”( Jer. 1: 10). Myös meidän aikanamme on kaikki ne opit, jotka eivät ole Eloah´in Sanan mukaisia on juurineen revittävä pois. Jeshua sanoo: ” Jokainen istutus, jota Minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois” ( Matt.15: 13).Seuraavana muutamia pelastukseen liittyviä perusasioita, jotka tulee jokaisen tietää. Sen jälkeen jatkamme Suomessa olleista ja olevista Israelin kansasta.Katsaus Eloah´in sanan mukaisiin nimiin Danielin, Hananjan, Misaelin ja Asarjan jouduttua pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan heitä koulutettiin kuninkaan hovin tärkeisiin tehtäviin, heidän nimensäkin muutettiin babylonialaisiksi ( Dan.1: 1- 7). Danielista hepr. tarkoittaa ( Eloah on tuomari) tuli Belsassar ( mysteerioiden suojelija),Hananjan nimi hepr. ( JHWH on armahtanut) tuli Sadrak ( auringon innoitus), Misaelista hepr.( Eloah´ilta tullut) tuli Mesak ( jumalattaren suojelija) ja Asarjasta hepr. ( JHWH auttaa), tuli Abet- Nego ( Tulen palvelija). Kun heprealaiset nimet viittasivat Eloah´in palvelemiseen, niin babylonialaiset nimet viittasivat epäjumalien palvelukseen.Tässä näemme selvästi, kuinka tärkeää on noudattaa Eloah´in sanaa Raamatullisten nimien suhteen. Koska nimillä on oma merkityksensä. Jos käytämme väärää vääristeltyä nimeä Eloah´in antamasta nimestä, esimerkkinä olivat nämä neljä nuorukaista ja heille annetut pakanalliset väärät nimet viittasivat saatanan palvontaan.Historian ja Raamatunkin mukaan Jeshua´n ja apostolien kieli oli aramea ja heprea ( Matt. 26:17 69- 73, Mark. 14: 66- 70, Luuk.22: 55- 60, Apt. 9: 1- 4, 21: 37- 40, 22: 1, 2). Kielitiede on osoittanut tämän monille tutkijoille. Nämä alkuperäiset kirjoitukset käännettiin kreikaksi.Historiasta voimme lukea, että ”kopioitsijat lisäsivät tai poistivat mitä heille sopi” ( Pahan ajan kirjeitä s. 79. Kalevi kuitunen).Kun Eloah antoi Pojallensa hepreankielisen nimen Jeshua ( Matt. 1: 21, Luuk. 1: 31, 2: 21).Jeshua nimi esiintyy Vanhassa testamentissa useita kertoja .Eräillä Vanhan liiton aikaisillapapeilla oli myös nimi Jeshua mm. ( Nehemia. 12: 1-24). Nämä asiat ovat esikuvallisia Uudelle liitolle. Nimi Jeshua merkitsee hepreaksi pelastus, niin kuin Eloah´in sana todistaa ” Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu,jossa meidän pitäisi pelastuman””Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo Häneen, saa synnit anteeksi Hänen nimensä kautta” ( Apt. 4: 12, 10:43). Raamatussa sanotaankin: ” Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeshua Ha-Mashiach nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saattePyhän Hengen lahjan” (Apt.2:38, ks. 10: 34- 48). Vääristelty nimi Jesus, Jeesus, sus- pääte hepreaksi on hevonen, latinaksi sus- pääte on sika. Haluatko sinä käyttää väärää ja vääriä nimiä Eloah´in Pojasta? Väärä nimi ei puhunut pelastuksesta, vaan Jeshua´n pilkkaamisesta.Kreikankielessä sana ” Khristos on johdos verbistä khrio, joka merkitsee sivelemistä tai kevyttä hieromista, silittämistä tai voitelemista. Se millä sivellään, voi olla öljyä, tai voidetta, mutta se voi olla myös nuolimyrkkyä, maalia, väriä tai kalkkivelliä. Kreikkalaisilla oli toinen sana joka aina merkitsi Voideltua, nimittäin eleimmenos, verbistä aleifo. Khristos- sanalla ei ollut kreikkalaisilla mitään uskonnollista eikä pyhää merkitystä, siihen ei liioin sisältynyt kunnioitusta, pikemminkin päinvastoin. On merkillepantavaa, että juutalainen kääntäjä Akvila, kääntäessään Vanhaa testamenttia, ei valinnut sanaa Khristos, vaan ” Elemmenosheprean sanalle ” Mashiach. ( Novum osa 5. s. 775). Khristos sanan merkitys ei ollut Voideltu vaan voidella jollakin. Novumin kirjoittajalta selvä kuvaus väärästä messiaasta khristos, mutta alaosssa s. 755 hän jo vääristelee nimen voidella, nimeksi Voideltu ho khristos. Raamatun kohdat, jotka hän laittaa, todistavat ainoastaan oikeaa nimeä Ha-Mashiach. Eloah´in antamaan Ha- Mashiach nimeen ei missään kielessä kuulu nuolimyrkyt, maalit, kalkkivellit jne. Näistä törkeistä Jeshua H-Mashiach´n nimen väärennöksistä on riittävätl todistukset Raamatussa ja historiankirjoissa.Heprean sana Ha-Mashiach tarkoittaa Voideltu ja se on arvonimi. Eloah on voidellut Poikansa Jeshua´n Pyhällä Hengellä ( Jes. 61: 1, Apt. 10: 38). Hän on Eloah´in asettama kuningas ( Ps. 2: 1-12). Sana khristos ei ole oikea vastine hepr. sanalle Ha-Mashiach Voideltu eikä nimi Jesus, Jeesus. Nämä ovat pilkkanimiä.Minulle annetun ymmärryksen mukaan, väärällä nimellä saatana korottaa itsensä Jeshua Ha-Mashiach´n tilalle. Sunnuntaipäivällä saatana korottaa itsensä Luojaksi asettamalla pakanallisen auringonpäivän sunnuntain shapatin tilalle. Shapatti on luomisen muistomerkki ”Hän on säätänyt ihmeellisten tekojensa muiston; armollinen ja laupias on JHWH” ( Ps. 111: 4).Ne kristityt, jotka ovat Suomessa heistä suurin osa on Israelin kansaan kuuluvia. Ne, jotka pitävät sunnuntain pyhäpäivänään, ovat asettuneet kapinaan Eloah´ia vastaan ja tukemaan saatanaa kapinassa sekä korottamaan häntä Eloah´in vertaiseksi, käyttämällä väärää nimeä ja ottamalla shapatin tilalle saatanan asetuksen sunnuntain ( Jes. 14: 13-14).Seuraavana muutama todistus Jeshua Ha-Mashiach´n nimen väärentämisestä. Jeshua puhuu Paavalille ( Saul) hepreankieltä ja ilmoittaa nimensä Jeshua ( Apt. 26: 14, 15). Jeshua ilmoitti myös oman nimensä hepreaksi, koska puhui Saulille hepreaa Uuteen testamenttiin on laitettu kreikankielinen väärennös, Jesus tai Jeesus. Kun Jeshua puhui kaivolla samarialaisen naisen kanssa, nainen sanoo Hänelle: ” Tiedän, että Messias tulee, Hän jota sanotaan Kristukseksi”( Joh. 4:25). Eihän nainen ole näin sanonut, koska khristos,sana ei vielä ollut käytössä. Kun enkeli ilmoitti paimenille Jeshua Ha-Mashiach syntymisestä. Enkeli ei ole sanonut 18 väärennettyä kreikankielistä sanaa khristos, kristus niin kuin se on laitettu Uuteen testamentiin Apostolien nukkuessa pois nämä nimi- ja muut väärennökset laitettiin kreikankieliseen Uuteen testamenttiin ja myöhemmin eri kielisiin käännöksiin.Mistä sana herra ja Jumala on tullut eri Raamatun käännöksiin?Muinoin oli mm. Babyloniassa ja Egyptissä useita kymmeniä jumalia. Ihmiset sanoivat kaikkia jumaliaan jumaliksi, mutta erotukseksi oli kullakin niistä oma nimensä. Näitä epäjumalia palvottiin taivaan ja maan luojana.On luonnollista, että Mooses kysyi Luojan nimeä erotukseksi epäjumalista. kun oikea Luoja lähetti Mooseksen viemään israelilaiset pois Egyptistä. ” Mooses sanoi JHWH´ lle, katso, kun minä menen israelilaisten luo… ja kun he kysyvät minulta: Mikä hänen nimensä on, niin mitä minä heille vastaan?” ( 2 Moos. 3: 13).Luoja vastasi: ” Tämä on Minun nimeni iankaikkisesti ja näin Minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen”( jae 15). Tämä nimi tulee konsonanteista JHWH. Varmuudella ei tiedetä, kuinka JHWH lausutaan. Jotkut käyttävät Jehova ja Jahve, mutta yleisin nimi on herra.Minulle annetun ymmärryksen mukaan, kaikki nämä nimet Jehova, Jahve ja Herra, ovat vääriä.Kun israelilaiset asettuivat Kanaanin maahan, he omaksuivat kanaanilaisia elintapoja mm.epäjumala baalin palvonnan. Babylonin Beel on vastine hepr sanalle ba al. Juutalaiset käänsivät hepreankielisen Raamatun kreikaksi, nimi Septuaginta. On tunnettua, että Septuagintan kääntäjät panivat hyvin vähän painoa sanojen tarkalle kääntämiselle.JHWH konsonanteista tulevan Luojan nimen he muuttivat epäjumalan nimeksi Kyrios eli Herra, jonka vastine on Baal, hepreaksi Adonai eli Herra. Tästä muutoksesta lähtien on Luojan nimeä pilkattu ja vääristelty ( Jer. 23: 27, Hosea. 2: 16, 17, Ilm. 13: 6 ym Auringonjumala Mithraa mm. Roomassa nimitettiin Dominiukseksi eli herraksi, jonka ns. pyhäpäivä oli sunnuntai. Masoreetit varustaessaan Vanhan testamentin pyhät kirjat vokaali merkeillä n. 700- luvulla j. ha-Mashiach´n he antoivat JHWH konsonanttien kohdalla säännöllisesti Adonai eli herra- sanan ääntiöt, nykyisin yleisissä hepreankielisissä Raamatuissa. Kun Raamattuja käännettiin eri kielille, niin otettiin JHWH konsonanttien tilalle sana herra.Eloah´in sana tulee perustua totuuden perustukselle eikä väärennöksiin.Sana Jumala ja herra on laitettu suomenkieliseen Raamattuun Luojan nimiksi. Historian mukaan nimi Jumala on ikivanhaa pakanallista alkuperää oleva nimi. Alkuperäisissä heprean kielisissä teksteissä on useampia nimiä, jotka vastaavat Jumala- sanaa mm. EL, Elohim, Elohei jne. Eri asioiden kohdalla ilmenee määrätty nimi esim.Eloah nimeä käytetään silloin, kun Luoja ja epäjumalat esitetään toistensa vastakohtana (Ps. 18: 32). Kun Vanha ja Uusi testamentti yhdistettiin, niin sanat, joista tulee Luojan eri nimiä, jätettiin pois. Kun eräältä kääntäjältä kysyttiin, miksi ei suomenkieliseen Raamattuun laiteta alkuperäisiä nimiä, niin vastaus oli, koska kansa on tottunut käyttämään nykyisiä nimiä.Pakanuuden aikaisista nimistä ja käsityksistä on luovuttava, jos esim, kansallisessa kielessä on ristiriita Luojan sanan kanssa.Kansalliset kielet eivät ole esteenä, vaan ” Te hylkäätte Eloah´in käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä” ( Mark.7: 8) Ihmiset ovat omaksuneet Eloah´in käskyn vastaisen tavan.Väärä on tullut tavanomaiseksi ja luonnolliseksi kansalliseen kieleen Eloah´in sanaan ja palvelukseen nähden.Raamatussa sanotaan: ” Kaikkea, mitä Minä käsken. noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö älkääkä siitä mitään ottako pois” ( 5 Moos.12: 32). Sama asia toistetaan Raamatun viimeisessä luvussa ( Ilm. 22: 18, 19).” Totuuden huulet pysyvät iäti, mutta valheen kieli vain tuokion” Snl.12:19.” Totisesti! Katso,valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä” ( Jer. 8: 8).

19

Mitä risti symbolisoi?Muinaisuudessa risti kuului Tammus- ja Mithras- kulttiin, jonka pyhäpäivä oli auringonpäivä eli sunnuntai. Israelin molemmat kuningaskunnat sortuivat myös Tammus- ja taivaan kuningattaren ( Astarte) palvontaan ( Jer. 44: 12-19, Hes. 8: 9, 14- 18, 9: 4-11).Uuden liiton aikana ristisymboli edustaa kristittyjä kansoja, mutta ei apostolista alkuseuraseurakuntaa.Apostolinen seurakunta ei käyttänyt ristiä tunnuksenaan, se kuuluu Mithraskulttiin”              ( Kirkkohistoria Holmqvist s. 147, ks. myös englanninkielinen The Two Babylons Hislop. s. 197,198). Raamatun mukaan apostolinen alkuseurakunta ei kutsunut itseään kristityiksi,niin kuin eri kielisissä Uudessa testamentissa sanotaan mm. ( 1 Piet. 4:16, Apt. 11:26).Nämä kohdat ovat väärennöksiä, samoissa kohdissa hepreaksi on ” hameshichim” tarkoittaa ha-Mashiach´n seuraajia. Apostoli Paavali sanoo: ” Olkaa minun seuraajiani, niin kuin minä olen ha-Mashiach´n seuraaja” ( 1 Kor. 11:1). ” Olkaa minun seuraajiani, veljet ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana”( Fil. 3:7). ” Teistä tuli meidän seuraajiamme ja Jeshua´n, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla Pyhässä Hengessä”( 1 Tess.1: 6).Seuraavana poimintoja historiasta kristitty nimestä ( Kristinuskon syntyhistoria kirj. Michael Walsh s. 101- 102). ” Antiokiassa alkoivat kristityt myös ulkopuolisten silmissä erottua selvästi juutalaisista, että ansaitsivat oman nimen. Tämä kristitty nimitys on latinalaisperäinen.Seitsemän diakonin joukossa oli yksi antiokialainen, Nikolaus, hän oli kääntynyt pakanuudesta ensin juutalaisuuteen, sitten kristinuskoon. Myös kaikki seurakunnan johtajat näyttävät Antiokiassa olleen hellenistejä ja sen perusteella mitä sikäläisestä seurakunnasta tiedetään, se näyttää lyhyessä ajassa hylänneen suuren osan juutalaista menneisyyttään. Ehkä sen jäsenet juuri näin hankkivat itselleen tuon erityisnimen kristitty”.Näin historiassa.(Katso Apt. 6:5), jossa mainitaan tämä Nikolaus. Huomioi sana kristityt on latinalaisperäinen nimi ja katolinen paavi kirkko on uuden liiton pääportto ja ensimmäinen peto ( Ilm. 13: 1-8, 17: 1-5). Nyt lopunaikana toinen peto on protestanttisuus luopiouskovaisuuden ja harhaoppisuuden osalta eri kirkkokuntineen (Ilm.13:11-18). Nyt Ha-Mashiach´n tulemuksen edellä molemmat pedot toimivat yhdessä.Minulle annetun ymmärryksen mukaan juuri Antiokiassa syntyi portto eli maailmakirkko,joka on lähtöisin Baabelista ” Kultainen malja on Babel JHWH´n kädessä, joka on koko maailman juovuttanut, pakanat ovat juoneet sen viinistä, sentähden ovat kansat hulluiksi tulleet” ( Jer. 51: 7).”Plinius kertoo Kyyroksen eli Koores saaneen Babylonin valloitettuaan käsiinsä jättimäisen kultamaljan, joka painoi viisitoista talenttia eli noin 200 kg. Plinius nimitti sitä Semiramiksen maljaksi” ( PHN 23: 15 Väinämöisen juuret s. 244 ) Lue Jes. 45: 1- 7. Todistus historian tiedolle Babylonin valloituksesta. Kuka oli Semiramis? Hän oli Baabelin kuningatar. Nimrod ja hänen äitinsä Semiramis, joka oli myös hänen vaimonsa perustivat uskonnollisen valhejärjestelmän ja käyttivät sitä tukena pyrkiessään maailman valtaan.” Nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.Hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi salaisuus: Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeshua´n todistajain verestä ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin” ( Ilm.17: 4-6). Tämä portto nainen edustaa edellä kuvattua Baabelin portto-oppia ja kuvaa toista evankeliumia, josta puhutaan mm.( 2 Kor. 11: 4, 13- 14), jonka takana on saatana. ” sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeshua´ta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Sillä semmoiset ovat valheapostoleita, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät

20

ha-Mashiach´n apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.” Tässä tuli selvästi esille, että julistetaan väärää nimeä, josta voi tulla väärä henki ja joka on toista evankeliumia, jota johtaa saatana .Miksi Johannes ihmetteli? Uskovat, joiden tulisi seurata Jeshua ha-Mashiach´ta ja noudattaa Hänen opetustaan elämässään, opettavat vääristeltyä evankeliumia sekä tappavat ja tapattavat Jeshua´n seuraajia. Ei ihme, jos Johannes ihmetteli tällaisia uskovia.Yleisesti on tiedossa, että katolinen kirkko tapatti keski-ajalla n. 50-60 milj ihmistä, niitä, jotka eivät suostuneet noudattamaan katolisen kirkon oppeja.Seuraavana myös protestanteista: ” 1500- luvulla kolme protestanttista ryhmää saavutti valtiokirkon aseman eri puolilla Eurooppaa: luterilaiset, kalvinistit ja anglikaanit. Anabaptistit eli kasteenuudistajat olivat alusta saakka ulkopuolisia, sekä katolisten että protestanttien tuomitseva uskonpuhdistuksen radikaali siipi. Protestanttinen Zyrich reagoi kiivaasti.Jokainen, joka vaikkapa vain oli läsnä kasteenuudistajien seremonioissa, hukutettaisiin;kirkolliskokous päätti kaamean ironisesti: vettä haluava saakoon sitä. Kasteenuudistajien ryhmässä oli enemmän marttyyrikuoleman kärsineitä kuin missään muussa historian tuntemassa kristittyjen ( uskovien) ryhmässä. Omien aikalaistensa mielestä he olivat suoranainen uhka yhteiskunnalle” ( Kristikunnan historia Bamberg Gascoigne s. 101, 102).Raamatun mukaan myös meidän aikanamme todelliset Jeshua´an uskovat määrätään tapettaviksi ( ks. Ilm.13: 11- 15).Baabelin tornista alkanut kapina Luojaa vastaan pakanallisen uskonnon kautta, joka on saatanan valtajärjestelmä on levinnyt vuosisatojen kuluessa eri maihin ja kulttuureihin. Tätä haureuden viiniä ovat myös kristityt juoneet ja omaksuneet monet Eloah´in sanat vastaiset oppinsa.Seuraavana muutama esimerkki mm. joulu. Tämä hirvittävä Eloah´in ja Hänen Poikansa pilkkaaminen on kestänyt kristittyjen keskuudessa melkein kaksituhatta vuotta. Raamatussa ei puhuta sanallakaan joulusta eikä jouluevankeliumista. Meidän aikanamme puhutaan kristillisestä joulusta eksyttäen tietämättömiä ihmisiä salakavalasti, että joulu olisi lähtöisin Raamatusta. Mm tietosanakirjassa kerrotaan joulun taustasta josta kyllä rehellinen uskova huomaa, mistä on kysymys.”Joulun pakanallinen tausta ja keskiajan perintö Kristillinen joulu siirrettiin joulukuun 25 päivän kohdalle n. 350- luvulla. Mikään traditio ei sido sitä joulukuuhun. Syyt ovat toiset. Roomassa vietettiin keisari Aurelianuksen ( hallitsi 270- 275) toimesta joulukuun 25 päivää auringonjumalan syntymäjuhlaa. Tällä oli yhteyksiä mm Mithran kulttiin. Kristillinen kirkko menetteli juhlan suhteen samalla tavoin kuin monesti muulloinkin: se ei ryhtynyt taistelemaan sen suosiota vastaan, vaan omaksui sen ja siirsi sille kristillisen sisällön.” ( Otavan Suuri Ensyklopedia s. 2404).”Historian mukaan kristittyjen viettämä joulujuhla on Tammuksen eli ruumiillistuneen Nimrod/baalin syntymäjuhlan viettämistä, jonka Semiramis määräsi vietettäväksi joulukuun 25 pv.Tammukselle pystytetty havupuu koristeltiin pyöreillä palloilla, jotka symbolisoivat aurinkoa.Keisari Konstantinus suuri ( hallitsi 306- 337 ) teki tästä Jeesuksen syntymäpäivän. Saturnaaliajuhlan sikauhri epäjumalille on nykyään joulukinkun muodossa. Joulun viettäminen oikean Jeshua´n syntymäjuhlana on hirvittävää Jeshua Ha-Mashiach´n pilkkaamista.Raamatun mukaan Jeshua Ha-Masiach´n syntymä: Paimenet ovat kedolla maalis- syyslokakuun vaihteeseen ( Luuk.2: 1-8). Juutalaisilla tishri- kuu on on pyhän vuoden 7: s. kk.syys- lokakuun vaihte. Jeshua syntyi tishri- kuun 10 pv, esikuvan mukaan syntien sovituspäivänä Jom Kippur ( 3 Moos. 16: 29- 34, 23: 24, 27, 32, Luuk. 24: 44, 45).Kaikki kristillisten kirkkojen juhlat, ajan, sisällön tai viettotavan suhteen ovat epäRaamatullisia

21

juhlia. Esimerkiksi pakanakristillinen pääsiäinen, joka vahvistettiin Nikean konsiilissa v. 325 Rooman kultin mukaiseksi pakanakristilliseksi pääsiäiseksi ( ks. Otavan Suuri Ensyklopedia s. 5504 ). Tämä juhla on Tammuksen ”kuolleista nousemisen” juhla.Tammuz ”nousi kuolleista”Ishtarin juhlassa ( Ishtar on Astarte) eli Semiramiksen yksi nimi. Tammukselle pyhitettiin muna,joka otettiin kuolemasta puhkeavan elämän vertauskuvaksi. ( Vertaa pakanakristillisen pääsiäisen muniin). Koska kristityt ovat muuttaneet Eloah´in sanan mukaisten juhlien vieton ajan ja osittain myös niiden sisällön, niin se on Eloah´in ja Hänen Poikansa Jeshua Ha-Mashiach´n pilkkaamista ( Ilm. 13: 5, 6, Dan. 7: 8, 11, 25, 26 ).Ne juhlat, juhla-ajat ja päivät, jotka ovat Raamatussa ilmoitettu tulee pitää, niitä ei saa muuttaa.Ne juhlat, jotka eivät ole Raamatussa, niitä ei tule pitää.Vauva- valelu- ja pirskotuskaste on kuoleman tie Miksi nämä kasteet ovat kuoleman tie? Siksi, koska lapsikastetta ei ole Raamatussa. Ihmisopit ja mielipiteet eivät kestä Eloah´in sanan edessä ( Mark. 7: 8, Snl. 14: 12). Vasta silloin, kun ihminen on uskon kautta saanut vastaanottaa pelastuksen, hänet kastetaan ” Joka uskoo ja kastetaan,se pelastuu” ( Mark. 16: 16). Miksi vasta uskova kastetaan, miksi ei vauvaa voida kastaa?Ei vastasyntynyttä ymmärtämätöntä vauvaa voida kastaa, koska lapsi ei ymmärrä mitä pelastus merkitsee. ” Ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen; sillä sen, joka Eloah´in tykö tulee, täytyy uskoa, että Eloah on ja että Hän palkitsee ne, jotka Häntä etsivät”( Hepr. 11: 6). Todellisten uskovien pienet lapset ovat pyhitetyt uskovien vanhempiensa kautta            ( 1 Kor. 7: 14 ). Riittää kun toinen vanhemmista on uudestisyntynyt uskovainen. Näin lapsi on pyhitetty lapsuusiän. Sen jälkeen he itse tekevät ratkaisunsa pelastuksen suhteen Eloah´in kanssa.Ihminen pelastuu vain armosta Jeshua´ssa ( Ef. 2:8, Room. 3: 22- 26 ), mutta se edellyttää, että ihminen noudattaa uskon kautta Eloah´in käskyä myös tässä kasteasiassa ( ks. Joh. 3: 16, 36,Hepr.11: 1, 6, Apt. 2: 38, 41, 10: 34- 48, Jaakob.2: 20- 26). Pakanallisissa uskonnoissa on tapana vihkiä lapset pakanallisille epäjumalille, sukuun ja yhteisön jäseniksi.Näin ”isien” pakanalliset perinnäissäännöt ovat voimassa niillä, jotka kastavat ja kastattavat vauvoja. Pakanalliseen Mithra- uskontoon sisältyi kaste, konfirmaatio, ehtoollinen ja kolminaisuusoppi. Lapsikaste on hyvä keino saada veronmaksajat kirkkoihin. Historiallisten tietojen mukaan Semiramis korotti itsensä taivaan kuningattareksi, jonka kautta tuli pelastus ja elämä. Uskontoon kuului puhdistus synneistä veden vihmonnan kautta ( lapsikasteopin alku).Semiramis- Tammuskultin tilalle tehtiin neitsyt- Maria- Jeesus- lapsi-kultti. Maria korotettiin taivaan kuningattareksi, jonka kautta tulee pelastus ja elämä jne. Taivaan kuningattaren palvontaan sortui myös Israelin kansa ( Jer. 7: 18- 20, 44: 16, 17- 23).Apostoli Paavali sanookin: ” Sillä minä tiedän minun lähtemiseni jälkeen tulevan teidän sekaanne hirmuiset sudet, jotka ei laumaa säästä ja teidän omasta joukostanne nousevat miehet, jotka vääryyttä puhuvat, vetääkseen opetuslapsia mukaansa” ( Apt.20:29, 30).Raamatussa puhutaan ”Bileamin opista”, joka merkitsee korkeitten pyhien periaatteiden madaltamista Bileamin tiestä, joka on eksyksissä elämistä palkan tähden ( 2 Piet. 2:15, Juda 11).l Pakanalliset kansat pakanallisia sydämestään ja tavoistaan tulivat seurakuntaan ja toivat kaikki pakanalliset tavat mukanaan.Seuraavana katsomme Ilmestyskirjasta mitä Jeshua sanoo mm. Pergamon seurakunnalle. ” Minä tiedän, missä sinä asut; siellä, missä saatanan valtaistuin on. Minulla on vähän sinua vastaan,sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista. Niin on myös sinulla niitä, jotka samoin pitävät kiinni Nikolaiittain opista” ( Ilm.2:13-15).Pergamossa oli vielä jäännös jäljellä Jeshua´n omia, mutta osa piti kiinni Bileamin ja Nikolaiittain opista. Näin oli Pergamossakin sekaantuneet toisiinsa ha-Mashiach´n valtakunnan opit ja pakanalliset tavat oppeineen. Historian mukaan Bileam nimi suoraan käännettynä tarkoittaa kansannielijä ja Nikolaus nimi tarkoittaa kansanvoittaja. Nikolaiitat on pappisvaltainen

22

oppi ja valta. Pergamo tarkoittaa linnaa taikka korkeaa, lujaa paikkaa. Pergamosta alkaa virallisesti valtiokirkko aika Konstantinuksen hallituksesta n. 321 paavinvallan perustamiseen n, v. 538. Jeshua ha-Mashiach´n symboli Seuraavana katsomme, mikä on kuninkaan Jeshua ha-Mashiach´n symboli.Raamatussa uhri ja Karitsa kulkee Abelin uhrista ( 1 Moos. 4: 4 ) lähtien Ilmestyskirjan viimeiseen lukuun 22, jossa Karitsa istuu valtaistuimella uudeksi luodussa maassa. Karitsa kuvaa viettomuutta ja Jeshua ha-Mashiach oli ja on pyhä, viaton ja tahraton. Seuraavana esikuvia vanhasta liitosta. ” Karitsanne olkoon virheetön, vuoden vanha urospuoli; lampaista tai vuohista se ottakaa”, ” Tuokoon virheettömän urospuolen, niin se on oleva otollinen ja tuottava hänelle sovituksen” ( 2 Moos.12:5, 3 Moos. 1: 3,4). ” Häntä piinattiin ja Hän alistui siihen, eikä suutansa avannut, niin kuin Karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei Hän suutansa avannut” ( Jes.53: 7).” He lävistivät käteni ja jalkani”( Ps. 22: 17, oikeampi käännös).” Sillä onhan meidän pääsiäislampaamme ha- Mashiach uhrattu” ( 1 Kor. 5: 7).” Katso, Eloah´in Karitsa, joka ottaa pois ihmisten synnit” ( Joh.1: 29 ). ” Kun nyt Jeshua oli ottanut hapanviinin, sanoi Hän: Se on täytetty ja kallisti päänsä ja antoi henkensä”( Joh.19:30).Eloah´in sanan mukaan Jeshua ha- Mashiach´n symboli, ei ollut kristittyjen käyttämä risti, vaan Karitsa, joka uhrattiin ja kuoli ihmisten syntien tähden Golgatalla Jerusalemissa.Jos Raamatussa ilmoitetut esikuvat ja symbolit ymmärretään oikein, niin emme saa käyttää väärää nimeä ja persoonaa uskomme perustana, emmekä kirouksen ja tuomion ulkonaista välinettä ns. risti, koska risti kuuluu Tammuz- ja Mithras- kulttiin, mutta ” pelastus tulee meidän Eloah´ilta, joka valtaistuimella istuu ja Karitsalta” ( Ilm. 7: 10).Jos meillä on oikea nimi ja persoona uskomme lähteenä, niin silloin symboli on oikea, mutta jos meillä on väärä nimi ja persoona uskomme lähteenä, niin symboli on väärä, niin kuin se on kristittyjen kohdalla. Tämä kuuluu Eloah´in pilkkaamiseen.” Se avasi suunsa Eloah´ia pilkkaamaan, pilkatakseen Hänen nimeänsä ja Hänen majaansa, niitä,jotka taivaassa asuvat” ( Ilm. 13: 6).Katsaus Eedenin paratiisiin: Eedenin paratiisissa oli elämän puu sekä hyvän- ja pahantiedon puu ( 1 Moos.2: 9, 16, 17 ).Eedenissä ihminen menetti elämänsä ja kuoli, koska ei noudattanut Eloah´n sanaa. Jerusalemissa Golgatalla Eloah lunasti Jeshua ha-Mashiach´ssa ihmisen kuoleman vallasta.Eedenissä elämän puu kuvasi Jeshua ha-Mashiach´ta. Kun aika koitti, niin Jeshua syntyi ihmiseksi ja toteutti Eloah´in tahdon ihmisen lunastuksen saatanan vallasta. ” Katso.Minä tulen kirjakääröön on Minusta kirjoitettu tekemään Sinun tahtosi Eloah ” ( Hepr. 10: 7 ).” Jos joku on tehnyt jonkun synnin, josta rangaistaan kuolemalla ja hänet surmataan ja sinä ripustat hänet hirteen. Sillä Eloah´in kiroama on se, joka on hirteen ripustettu” ( 5 Moos. 21: 22, 23). Hepreaksi on ” ets ” eli puu. ” Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu” ( Gal. 3:13)., ” Joka meidän syntimme itse uhrasi puun päällä, että me synneistä pois kuolleet eläisimme Vanhurskaudelle, jonka haavain kautta te olette terveiksi tulleet” ( 1 Piet. 2: 24, Biblia ).” Meidän isiemme Eloah on herättänyt Jeshua´n, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte” ( Apt. 5: 30).” Me olemme kaiken sen todistajat, mitä Hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa ja Hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat” ( Apt.10:39).Näissä Raamatun kohdissa ei puhuta rististä, vaan puusta tai hirsipuusta, jotka ovat kirouksen ja tuomion ulkonaisia välineitä. Eloah´iin Jeshua´ssa uskovan ei tule palvoa ristiä,eikä ristisymboleita. Risti on saatanan voiton symboli ja hirsipuu on ulkonainen kirouksen merkki ( 5 Moos. 21: 22- 23). Karitsa on Ha-Mashiach´n symboli ( JES. 53: 7, Joh. 1: 29,1Kor. 5: 7). Koska Uudesta testamentista on jätetty pois Jeshua ha- Mashiach´n alkuperäinen Eloah´in antama nimi ja tilalle on laitettu väärän messiaan nimi, niin on

23

luonnollista, että korostetaan ristiä, joka muinaisuudessa kuului Tammuz- ja Mithraskulttiin ja jonka pyhäpäivä oli auringonpäivä eli sunnuntai. Tämä kristillinen pakanuus on selvästi nähtävissä kristittyjen opeissa ja elämässä. Eedenin paratiisissa elämän puu kuvasi Jeshua ha- Mashiach´ta, josta Menora on symbolina se on Eloah´in valon ja elämän voiman vertauskuva Jeshua ha-Mashiach´ssa. Kun uusi liitto astui voimaan Golgatalla, niin elämän puu alkoi taas versomaan oksia. Ne ihmiset, jotka ovat vastaan ottaneet pelastuksen ja saaneet syntiensä anteeksiantamuksen Jeshua´n sovintoveressä  ( Hepr. 9: 11- 15).Heidät liitetään elämän puun oksiksi, jos ” te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Eloah´in elävän ja pysyvän sanan kautta ” ( 1 Piet. 1: 23).Jeshua sanoo:” Minä olen totinen viinipuu ja Minun Isäni ( AB) on viinitarhuri. Jokaisen oksan Minussa,joka ei kanna hedelmää, Hän karsii pois ja jokaisen joka kantaa hedelmää, Hän puhdistaa,että se kantaisi runsaimman hedelmän.Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy Minussa ja jossa Minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman Minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy Minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa ja hän kuivettuu ja kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat”( Joh. 15: 1, 2, 5, 6).Historiallisia todistuksia Suomi-Finland nimisestä maasta ja kansasta Muinaiset historialliset kirjoitukset tukevat tätä tutkimusta, jota Eloah ha-Mashiach´n kautta on minulle valaissut. Seuraavana lainauksia historiasta: ” Messeniuksen maantieteellinen teos Specula lienee ensimmäinen, missä perinteellisestä käsityksestä Suomesta hienona maana tehdään johtopäätöksiä. Esitellessään teoksen johdanto-osassa yleensä Ruotsin valtakuntaa hän mainittuaan pohjoiset Lapin, Bjarmian ja Skrifinnian, että Suomi on ikäänkuin näitten kaikkien kuningatar, joka voittaa kaikki Ruotsin seudut, mitä tulee elämälle välttämättömiin tarvikkeisiin.Suomen tasankomaat tuottavat hyvin hedelmää, vuoriseudut sisältävät runsaasti hopeaa, rautaa,kuparia ja muita metalleja, kukkulat ja jokirannat ovat hyviä laitumia ja merien rannikoilla saadaan paljon kalaa. Metsät tuottavat kaikenlaisia villieläimiä, joiden turkiksia myydään korkeaan hintaan kaukaisille kansoille.” Sukunimestä päätellen Messeniuksella on juutalaiset sukujuuret. Historioitsija ”Paulinus selittää Uudenmaan nimen siten, ettei ole nimen antamisesta sillä perusteella, että viljelys olisi nuorta, vaan maa on ”uusi”Paulinus mainitsee koko Karjalan kuuluneen Suomeen silloin, kun suomalaisilla oli omat kuninkaansa. Paulinus selittää Finmarkin asukkaita kutsuttavan ” merisuomalaisiksi” (Siöfinner, Finnones maritimi).He hankkivat elantonsa pelkästään kalastuksella.( Finnmark on Norjassa). Baazius viittaa aivan lyhyesti siihen, että Suomi oli muinoin ” mahtikas” valtakunta, joka Ruotsin valtaan jouduttuaan on saanut suuriruhtinaskunnan aseman.Latinaksi maata nimitetään Pliniuksen mukaan Fenningiaksi ja kansaa Tacituksen mukaan Fenneiksi. Nimessä esiintyy myös muoto Finland ja Finlandia.Historioitsija Wexioniuksen lausunto suomalaisista, että he ehkä tulivat kansojen hajoittamisesta alkaen varovasti ja vähin erin tai sitten tunkeutuivat tänne äkillisesti joko siihen pakotettuina tai omasta tahdostaan. Wexionius ottaa avukseen hepreankielen osoittaakseen, että hänen nähtävästi fenni- tai finni- sanan kanssa samaksi tulkitsemansa heprean ” Phinna”tarkoittaa syrjäkolkkaa tai äärimmäisyyttä, koska suomalaiset nimittäin asettuivat maanpiirin äärimmäiselle reunalle. Heprean ” Hiphna” tarkoittaa liikkeelle lähtemistä,mikä taas sopisi nopean vaelluksen vaihtoehtoon.Tacituksen ”fennit ” ja ruotsalaisten ” finner” tarkoittavat samaa kuin suomalaisten itsestään käyttämät nimitykset ” Suomalaiset, Suomalainen, mistä taas näkyy heidän olevan Semin jälkeläisiä ( Sembos), kuten muinaisuuden historiat siellä täällä mainitsevat. Vieraatkuullessaan ” Suomi” sanan itse helposti väänsivät sen ” Sembi) muotoon.

24

” Sitä ei voi nimittäin johtaa mistään muusta kielestä, sillä joskin jotkut sanat näyttävät johtuvan kreikasta ja hepreasta tai muista kielistä, niin on paljon enemmän niitä, joita ei voi johtaa mistään.Kielellä on myös omintakeiset muotonsa ja ääntämyksensä, millä se eroaa kaikista muista kielistä. Wexionius voi tuskin puhua omaan laskuunsa suomen kielen yhteyksistä pyhiin kieliin, vaan hänen täytyy käyttää jotain Turun akatemiassa liikkuvaa käsitystä hyväkseen.Luultavasti Turussa oli jo 1640- luvulla muodostunut koulukunta, joka haki pyhien kielten ja suomen yhtäläisyyksiä. Pomponius Mela sanoo: ” Suomalaisten kielen ja tapojen poiketessa tavattomasti germaaneista heitä ei voi johtaa sen enempää ruotsalaisista, tanskalaisista,norjalaisista kuin puolalaisistakaan.”Kun Epitomessa esitetään suomalaisten muinaisia kuninkaita, niin nämä merkitsevät luonnollisesti omaa hallintojärjestelmää” Nämä lainaukset olivat ( Suomen varhaishistoria Lehtinen 1968).” Ruotsalainen tutkija Olof Rudbeck nuorempi n. 1600- luvun lopulla todisti, että suomalaiset ja lapppalaiset olivat peräisin Israelin kadonneista heimoista, jotka Salmanassar karkotti asuin sijoiltaan.Hän löysi yhtäläisyyttä lapin ja heprean kielistä.”Gustaf Bonde ( 1682-1764) alkoi selvitellä suomalaisten kansojen muuttoreittiä pohjoisille asuinsijoilleen ( 1755). Hän oli vakuuttunut, että lappalaiset olivat suomalaisia. Monet nimityksensä he olivat saaneet vain asuinpaikkojensa mukaan. Näillä kansoilla täytyi olla yhteinen alkuperä.Bonden laatima reitti oli seuraava: Assyrian kuninkaan karkoittamat Israelin kymmenen heimoa olivat vaeltaneet pohjoiseen ensin Volgan ja sitten Obin yli Mongoliaan ja sieltä,väestömäärän kasvaessa, vähitellen länteen, Pohjois- Eurooppaan. Alkuperää vahvisti tieto,että alueella olivat Bonden mukaan yhä voimassa israelilaiset tavat. Asukkaat olivat siirtyneet sinne jumalallisesta johdatuksesta” ( Kirjasta, Barokista Romantiikkaan, Seija Virkkula Historian laitos Oulun yliopisto 2000, s. 25). Ahvenanmaan kunnista yhden nimi on Jomala, lausutaan ruotsiksi Jumala. Argeologien mukaan Jomalassa sijaitseva Jettböle on yksi Pohjolan tunnetuimpia, 2500- 2000 e. Ha-Mashiach´ta, asuinpaikkoja. Israelin kansan sukunimiluettelossa on Borg, Kas, Jett ja Juli us sukua. Näitten sukujen mukaan ovat tulleet seuraavat paikannimet, samoin Jettböle. Jomalassa on vuori Borgberget, jossa on muinaishauta-alue. Kasberget vuoren laella on bronssikautinen hauta. Jomalan kivikirkon lähelle on haudattu ” Ahvenanmaan kuningas” Juli. Lemlandin alueella on Flaka niminen paikka, joka ilmeisesti on saanut nimensä Flaka suvun mukaan. Tätä sukua on ollut myös Lappajärvellä, Kuopiossa,Kiteellä ja Viipurissa. Kulla niminen paikka on sekä Ahvenanmaalla että mantereella ja saanut nimensä Kulla suvun mukaan se on juutalainen sukunimi. Edellä oli lyhyt todistus siitä, että Ahvenanmaa saarineen on kuulunut jo kauan sitten manner- Suomen alueeseen, jonka asukkaat ovat olleet Israelin kansaan kuuluvia. Tämän todistavat paikannimet Jomala nimi ja Flaka suku.Nimet Jumala ja Jomala, siitä lisää seuraavana.Gustaf Bonde löysi sekä ulkomaisista että kotimaisista kertomuksista todisteita, että suomalaiset olivat palvelleet ikuista, kaikkivaltiasta Jumalaa nimeltä Jomala. Bonde arveli sanan olevan peräisin heprealaisesta sanasta Jom. Messeniuskin tiesi kertoa voimakkaasta Jumalasta,Jomalasta, mutta lappalaiset eivät tunteneet tämän poikaa ( Barokista Romantiikkaan s. 138) Sana Jom on hepreaksi päivä. On luonnollista ajatella, että Israelin kuningaskuntaan kuuluvat lappalaiset eivät tunteneet eli tienneet Luojan Pojasta, koska heidät oli karkotettu Israelista useita satoja vuosia ennen ha- Mashiach´n syntymää ja olihan Luojan nimikin muuttunut pakanuuden myötä.” Venäläinen historioitsija V. N. Tatiscev ( 1686- 1750 oli käyttänyt lähteenä v. 1728 julkaistua kronikkaa, Chronicon Finlandiae. Suomalaisten kuninkaiden luettelot niissä näyttivät vahvistavan menneisyyden komeaa kuvaa” ( Barokista Romantiikkaan s. 25).Eric Biörnerin mukaan suomalaiset ja lappalaiset ovat Israelin samarialaista haaraa”

25

( Kirjasta Faravid 10. 86 Pohjois- Suomen Historiallisen yhdistyksen vuosikirja s. 136, 137).” Venäläisellä kansatieteilijällä Joh. Gottl. Georgilla on poikkeuksellinen asema lapin tutkijoiden joukossa, koska hän on niitä harvoja, joilla on omakohtaista kokemusta kuvattavistaan.Hän vietti vuodet 1770- 1774 lappalaisten keskuudessa. Georgille lappalaiset ovat alkuperältään pohjoisessa elävä kansa, josta suomalaiset ovat irtaantuneet myöhään, vasta 1200- luvulla.Sukulaisuus näiden kansojen välillä on siis perin läheistä.. Väitteensä todistukseksi hän esitti kansojen samanlaiset elintavat. Ulkomuotoerot olivat savun ja lian aiheuttamia. Elinolosuhteet olivat tehneet lappalaisista kovia, rohkeita, viekkaita ja laiskoja. Suomalaiset olivat yhteiskunnallisesti kehittyneempiä. Ennen ruotsalaisten tunkeutumista Suomeen heillä oli jopa omat kuninkaansa.”( Faravid 10. 86,s.142).Käräjäkivet: Käydessäni Euran kiviä katsomassa huomasin muutamassa kivessä kirjaimia,jotka vaikuttivat heprean kirjaimilta. Nämä pitäisi tutkia tarkemmin. Euran kylän 12 kiveä käräjämäessä saattaa olla ainakin kaksi merkitystä, oikeudenjakopaikka ja ehkä kuningas tai ruhtinaan hautapaikka sekä seuraava:” Tulkaa tänne ja kuulkaa JHWH´n teidän Eloah´inne, sanat: Tästä saatte tietää, että Elävä Eloah on teidän keskellänne…katso, kaiken maan JHWH´n liitonarkki kulkee teidän edellänne Jordanin poikki. Ottakaa siis kaksitoista miestä Israelin sukukunnista kustakin sukukunnasta yksi mies. Ottakaa itsellenne tästä keskeltä Jordania… kaksitoista kiveä…että ne olisivat merkkinä teidän keskellänne. Kun lapsenne vastaisuudessa kysyvät ja sanovat:Mitä nämä kivet merkitsevät? niin vastatkaa heille sitä, että Jordanin vesi katkesi juoksussaan JHWH´n liitonarkin edessä, kun se kulki Jordanin poikki ja siitä ovat nämä kivet muistona Israelilaisille ikuisiksi ajoiksi”( Josua.3: 9,10, 4:3, 6, 7).Koska on varmaa, että Suomessa on Israelin kuningaskunnan ja myös osa Juudan kuningaskunnan heimon jäseniä. On luonnollista ajatella, että he noudattivat tätä säädöstä muistona keitä he ovat.” Pystytä itsellesi kivimerkkejä ( Bibliassa muistomerkki), aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaja, neitsyt Israel, palaja näihin kaupunkeihisi, kuinka kauan sinä mutkittelet sinne ja tänne sinä luopiotytär” ( Jer.31:21, 22). Kaukaisesta maasta,jonne Israelin kuningaskunta meni Baabelin pakkosiirtolaisuudesta puhutaan ( Jer. 51:45, 50).Kun paluun aika on tullut, niin ( Jer. 45: 27 ) sanotaan, että Eloah pelastaa heidät kaukaisesta maasta ja kehoittaa heitä palaamaan ” Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano: Palaja sinä luopionainen Israel” ( Jer. 3: 12). Tämän jälkeen annetaan tarkemmat tiedot kaukaisesta maasta sekä mistä ja minkä nimisestä maasta on kysymys.” Siihen aikaan on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta” ( Jer. 3: 18 ). Kaukainen maa on siis pohjoisessa. Seuraavana tarkka tieto siitä, mistä maasta on kysymys.” Katso, Minä tuon heidät pohjoisesta maasta, kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä”( Jer. 31: 8 ). On johdonmukaista ajatella, että pohjoisen maan nimessä tulee ilmetä Raamatussa ilmoitetut asiatiedot. Näin myös on. Nimi Finland, tarkoittaa ” maan ääri”, ” maan loppu”.Niin kuin aikaisemmin on sanottu, Pohjois-Suomi ulottui Petsamoon jäämerelle saakka johon päättyy maa, ” maan ääri,” ” maan loppu”. Sana Fin, josta tuli Suomessa useita Finalkuisia sukunimiä, samoin Suami ja Land nimet, jotka ovat Israelin sukunimiluetteloissa.Pohjoisessa on ainoastaan yksi maa, joka täyttää Raamatussa ja historiassa annetut todistukset Israelin kuningaskunnan maana. Venäjä on monikansallinen maa ja siihen pakkokeinoin liitetyt monet maat, joissa on ollut ja on vieläkin paljon Israelin kansaan kuuluvia ihmisiä.Raamatulliset ja historialliset todistukset eivät sovellu Venäjään Israelin kuningaskunnan maana,koska maan tulee olla alusta lähtien ainoastaan yhden kansan maa. Kansaksi tai kansaan

26

kuuluvaksi nimitetään heitä, joilla on oma maa eli valtio. Israelin kuningaskunnalla on ollut ja on oma maa sen jälkeen, kun Eloah vei heidät Assyriasta pohjoiseen maahan.1) Historian mukaan Suomessa on ollut yli 2000 vuotta ainoastaan yksi kansa. 2) Alkuaikoina Suomessa on ollut omat kuninkaat. 3) Raamatussa ilmoitetut tuntomerkit pohjoisesta maasta, jossa ovat olleet ja asuneet Israelin kuningaskunnan monet heimot ja joihin liittyy lopunaikana osa myös Juudan kuningaskunnan heimoista ( Hes.37: 16- 22) soveltuu Suomeen ja he lähtevät Israeliin aivan viimeisellä hetkellä.4) Suomessa on läänejä, joiden alueilla on kaupunkeja, paikkakuntia ja kyliä, jotka ovat olleet ja ovat heidän asuinalueitaan. Myös luontoon liittyvien järvien, jokien, tienviittojen,saarien, merenlahtien, niittyjen, mäkien, laaksojen, notkojen jne. nimet kertovat Israelin kansaan kuuluvien ihmisten asutuksesta, koska miltei kaikki nimet ovat sukunimistä tulleita ja ovat Israelin sukunimiluetteloissa. 5) Esimerkki näistä suvuista, kaupungeista ja kylistä:Toll, Tollo, Tolla, Tollas ja Toll ( vanen) sukua on ollut Jääskessä, Viipurissa ja Ilomantsissa sekä Jääskessä kylä Tollola 1600- 1800- luvulla.Jama sukua on ollut mm. Pyhäjärvellä, Muolaassa, Kiteellä ja Sakkolassa, jossa myös kylä Jama 1700- 1800- luvulla.Kaja, Kajana sukua on ollut mm. Kuopiossa,, Jääskessä, Kirvussa, Muolaassa, Kaukolassa,Räisälässä, Tohmajärvellä, Karttulassa, Iisalmessa, Sotkamossa ja Kajaanissa, jossa on ollut Cajana, Kajana kylä eli nykyinen kaupunki Kajaani 1600- 1800- luvulla..Musto, Mustoin, Mustonen sukua on ollut mm. Kuopiossa, 1600- 1700- luvulla ja Karjalan alueella mm. Kurkijoella, Muolaassa 1700- luvulla ja Hiitolassa 1600-1800- luvulla, jossa myös kylä Mustola.Selo sukua on ollut mm. Muolaassa, 1700- 1800- luvulla ja jossa myös kylä Selola. Samaa sukua on myös ollut Kivennavalla 1800- luvulla.Kour, Koura, Kouri, Kour ( ula) sukua on ollut mm. Viipurissa, Ikaalisissa, Viljakkalassa,Hämeenkyrössä ja Nurmossa 1700- 1800- luvulla. Valkealassa kylä Kour (ula) ja Nurmossa Kour ( a) niminen kylä, rautatieasema ja talo.Muro sukua on ollut mm. Kuopiossa, 1600- luvulla Kurussa 1700- luvulla ja Karjalassa 1800-luvulla. Kurussa on kylä Muro ( le).Kola, Kolar sukua on ollut mm. Rovaniemellä, Muoniossa, Viipurissa, Antreassa 1800- luvulla ja Rovaniemen lähellä Kola (r) Kolari niminen kylä.Soria sukua on ollut mm. Hiitolassa ja Viipurissa 1700- luvulla ja Hämeen Teiskossa kylä Sori ( la).Lavo, Lavon, Lavo nen, Lavo la sukua on ollut mm. Viipurissa 1600- 1800- luvulla, jossa myös kylä Lavo la.Ture, Turek sukua on ollut mm, Hiitolassa, Muolaassa ja Janakkalassa, jossa myös kylä Turenki, Turengi 1700- luvulla.Taka, Taka la sukua on ollut mm. Ilmajoella, Nurmossa, Jalasjärvellä, Peräseinajoella ja Viipurissa sekä Virroilla suku ja kylä Taka la 1800- luvulla.Sagelin sukua on ollut Räisälässä ja Sagenbruch Jääskessä ja Sagen kylä Hiitolassa 1800- luvulla Siso sukua on ollut Kuopiossa 1700- luvulla ja Siso Såg kylä Hiitolassa 1700- luvulla.Ruta sukua on ollut mm. Nurmossa 1800-luvulla ja Räisälässä sekä Muolaassa. Kuopiossa on ollut1700- luvulla ja Iisalmessa 1700- 1800- luvulla, jossa myös on kylä Rutacko.Wita, Vita sukua on ollut mm. Ilmajoella, Ikaalisissa ja Iisalmessa, jossa on myös kylä Wita, Vita 1700- 1800- luvulla.Tarna sukua on ollut mm. Kesälahdessa, Säämingissä Kerimäellä ja Tarna la kylä Parikkalassa 1700- 1800- luvulla.Mendy sukua on ollut mm. Hiitolassa, Jaakkimassa ja Parikkalassa on Mendy lax niminen kylä 1600- 1700- luvulla.

27

Kere sukua on ollut mm. Jääskessä, ja Kereli kylä Kesälahdella 1600- 1800- luvulla.Kinnar sukua on ollut mm. Kurkijoella, Kerimäellä, Säämingissä ja Kinnarniemi kylä Parikkalassa 1700- 1800- luvulla.Kian, Kiando sukua on ollut mm. Viipurissa ja Suomussalmella on Kiando niminen kylä 1700- luvulla.Pero sukua on ollut mm. Kaukolassa, Johanneksessa, Viipurissa,, Muolaassa, jossa myös on kylä Pero ja Viipurissa kylä Perojoki 1600- 1700- luvulla.Turja sukua on ollut mm. Pohjanmaalla Isossakyrössä, jossa myös kylä Turala sekä talo Turia.Suvussa on käytetty sukunimenä sekä Turia ja Turja 1700- luvulla. Tämän suvun kuuluisimpia edustajia on Ilmari Turja, kirjailija ja lehtimies.Colla sukua on ollut mm. Länsi- Suomessa Pohjanmaalla Pedersöressä, Uudessa- Kaarlepyyssä ja Kokkolassa. Pedersöressä myös kylä Collan 1700- 1800- luvulla.Inger sukua on ollut myös Pedersöressä 1800- luvulla. Inger, Ingerman suvusta puhutaan Ingerinmaan yhteydessä.Hata, Hatan, Hatain sukua on ollut mm. Kuopiossa, sekä kylä Hatala 1600- 1700- luvulla. Tämä suku kuuluu äitini sukuun, hänen isänsä puolelta.Kop, Kopp, Kopoin,Koponen sukua on ollut mm. Kuopiossa, ja Iisalmessa jossa myös kylä Koppola 1600- 1800- luvulla.Kopro suvulla on ollut oma kylä Muolaassa 1700- luvulla Koprola.Kosti, Kostin, Kostiain, Kostiainen ja Koisti sekä Koistinen sukua on ollut Karjalassa ja Savossa 1500- 1800 luvulla usealla paikkakunnalla.Hami, Hamin Haminen sukua on ollut mm. Karjalassa jossa myös kylä Hamila.Hannin Hanninen, Hannikainen sukua on ollut mm. Karjalassa 1600- 1800- luvulla.Jääskessä myös kylä Hannila..Haikon, Haikoin, Haikonen sukua on ollut mm. Antreassa 1700- 1800- luvulla, jossa myös kylä Haikola.Ricko, Rikkola, Rickoin, Riikola sukua on ollut mm. Karjalassa Antreassa 1600- 1800- luvulla sekä kylä Rickola Viipurissa ja Jääskessä 1600- 1800 –luvulla.Mentz sukua on ollut mm. Kuopiossa, Helsingissä ja Mäntsälässä myös kylä Mentzelä, joka myöhemmin on muutettu Mäntsäläksi 1600- 1800-luvulla.Suomen kieli erottaa heidät täysin muista kansoista. Nämä ja monet muut asiat todistavat selvästi, että Suomessa asunut ja asuva kansa on Israelin heimoihin kuuluva. Suomessa on hyvin vähän muihin kansoihin kuuluvaa väestöä. Venäjällä on mm. Komi ja Permin Komi alueet, Vepsä eli vepsäläiset, Muromalaiset ja Marit. Näistä ainakin osa on Israelin heimoihin kuuluvia. Komi sukua on ollut mm.Jääskessä, Kirvussa, Hämeenkyrössä ja Viljakkalassa.Kirvussa ja Hämeenkyrössä myös kylä Komi 1600- 1800- luvulla. Mari sukua on ollut mm.Antreassa, Räisälässä ja Pyhäjärvellä 1700- 1800- luvulla. Vepsäläisiä mm. Etelä- Suomessa,Keski- Suomessa ja Pohjanmaalla.Mielestäni seuraava Eloah´in sana soveltuu myös Suomen kansaan: ”Katso, se kansa pitää asuman yksinänsä ja ei pidä pakanain sekaan luettaman” ( 4 Moos.23:9). Vaikka koko Israelin kansa sortui epäjumalien palvontaan, niin se ei silti ole Suomenkaan osalta pakanakansa. 6) Seuraavana esimerkkejä suomenkielen yhtäläisyydestä Israelin kansan sukunimiin.Opas nimistä sukua on mm. USA: ssa ja Kurikassa talo Opas, jossa on asunut Oholuoma sukua. Lieneekö Oho nimellä viittaus luopiotytär Ohola´an? ( Hes.23: 4).Talvi sukua on mm. Suomessa, Israelissa ja Espanjassa. Nimi Kone, Koneinen on Suomessa sukunimi sekä esineen nimi ja monissa muissa maissa eri päätteisinä sukuniminä.Kolo nimistä sukua on ollut mm. Pyhäjärvellä, Muolaassa, ja Räisälässä. Puolassa on selvä suomenkielinen Kolonistie sukunimi ja tätä Kolo sukua on myös Ukrainassa. Savon murteessa sanotaan pulloa Pudel, joka on myös juutalainen sukunimi. Suomenkielessä on sana Salata,

28

joka on myös sukunimi, niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa. Lippa nimistä sukua ja sen eri haaroja on Suomessa, sekä mm.Puolassa, Latviassa ja Australiassa. Korkia sukua on mm.Israelissa, Muolaassa, Pyhäjärvellä ja Pohjanmaalla. Sankar sukua on mm. Israelissa ja sen eri haaroja Ikaalisissa, Viljakkalassa ja Pornaisissa. Sade, Saden sukua on mm. Hämeenlinnassa ja Hattulassa. Vero sukua on mm. ollut Viipurissa, Kuopiossa, Jääskessä ja Kirvussa Verolakaja kylä. USA:ssa ja Unkarissa on samaa Vero sukua. Varsa sukua on mm. Unkarissa, Serbiassa ja Suomessa Muolaassa. Kammar on sekä sukunimi että huone. Tätä sukua on mm. Israelissa,Lappajärvellä ja Kivennavalla. Papu sukua on mm. Romaniassa, Viipurissa ja Muolaassa.Kodi sukua on mm. Ukrainassa, Liettuassa ,Käkisalmessa ja Kalannissa Kodiala kylä.Toll, Tollo sukua ja kylä on ollut Jääskessä ja monissa muissa maissa on tätä sukua. Mutt,Mutta sukua on ollut mm. Antreassa, Latviassa ja USA:ssa. Raskas, Raska sukua on mm.USA:ssa, Liettuassa,, Muolaassa ja Sakkolassa. Juna sukua on ollut mm. Antreassa, Muolaassa,Räisälässä, Ruskealassa ja Uukuniemellä sekä Tsekissä. Numero sukua on ollut Viipurissa ja USA:ssa. Raha sukua on ollut mm. USA.ssa, Kiukaisilla, Petäjävedellä ja Jääskessä.Varas sukua on ollut mm. Tohmajärvellä ja Kemissä sekä Argentiinassa. Rata, Ratas sukua on ollut mm. Muolaassa, Valkjärvellä , Sakkolassa ja Romaniassa. Koura sukua, kylä ja asema on Pohjanmaalla Nurmon kunnassa. Tästä tulee myös Kourakin USA:ssa. Sapel sukua on ollut mm. Pyhäjärvellä ja Venäjällä. Paju, Pajula, Pajunen sukua on monin paikoin Suomessa ja samaa sukua myös Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Puro sukua on mm. Suomessa, USA:ssa,Puolassa ja Englannissa. Lato sukua on mm. Ukrainassa,, USA:ssa ja Antreassa. Talo, Talon sukua on mm. Suomessa, Venäjällä ja USA:ssa. Lapikas sukua on mm. Liettuassa. Lapa sukua on Puolassa. Laiva sukua on mm. Liettuassa, Ukrainassa ja Puolassa. Purje sukua on mm. Ukrainassa ja Suomessa. Piha ja Lava sukua on Suomessa ja monissa muissa maissa.Koira nimestä tulevia eri sukuhaaroja on mm. Venäjällä, Liettuassa, USA:ssa ja Suomessa Valkjärvellä ja Muolaassa suku ja kylä Koirala. Myös Karhu, Kettu, Kana, Kukko, OravaWaris. Nämä ovat myös Israelin sukunimiluetteloissa . Tässä oli ainoastaan pieni osa eri suvuista,jotka ovat Israelin kansaan kuuluvia. Israelin kansan sukunimistä tuli selvästi esille yhtäläisyys suomenkielen kanssa ja suomenkielen synnyssä näkyy Eloah´n ohjaus.7) Suomessa olevat ja olleet Israelin kuningaskunnan heimot on Eloah ” piilottanut” niin,ettei heistä ole ollut yleisesti tietoa. ” Oi, jospa kätkisit minut tuonelaan, piilottaisit minut, kunnes vihasi on asettunut, panisit minulle aikamäärän ja sitten muistaisit minua”( Job. 14: 13). Näin on tapahtunut Suomessa.Job puhui itsestään yksilötasolla, mutta tämä sopii myös Israelin kansaan Suomessa. ”Nouse ja armahda Siionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki on tullut”(Ps.102: 14). Nyt on tullut määrähetki myös Suomen kohdalla.Suomalaisissa virallisissa sukunimiluetteloissa on useita satoja sukunimiä, jotka löytyvät Israelin kansan sukunimiluetteloista. 8) Eloah´in antamat tiedot sukututkimuksen kautta joitten kautta ihmiset tulevat tietämään, keitä he ovat ja samalla nämä tiedot todistavat Suomen Israelin kuningaskunnan maaksi. Lisätodiste olisi geenitutkimus, mutta geenitutkimuslaitoksissa ei ole katsottu Raamatussa ilmoitettua ihmisen synty- ja luomistapahtumaa, ei paikkaa eikä vaellusreittiä. Raamatussa ilmoitettua Israelin kansan eri vaiheita ei myöskään ole huomioitu. Siksi geenitutkimuksen tiedot ovat täysin pielessä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Suomessa Haplogroup N -kirjain on yleisin miehillä,jotka ovat otattaneet DNA testin. Sukututkimuksen perusteella he kuuluvat Israelin kansaan ja edustavat Israelin kuningaskunnan kadonneita heimoja.Sakarjan kirjassa Luku. 14:10 mainitaan, että Jerusalemin kaupungin yksi porteista on nimeltään kulmaportti, hepreaksi Sha´ar Ha- Pinim lausutaan Pinnim, mutta jos huomioidaan se, että vasta n. 700- luvulla j. Ha-Mashiach´n Masoreetit vokalisoivat Vanhan Testamentin kirjoitukset. Siihen saakka sana ha-Pinim on voitu lausua F- kirjaimella ha-Finim eli Finni. Heprealainen P voi olla vahva, jolloin se ääntyy ” pee” tai heikko, jolloin se ääntyy F osin riippuen millä paikalla

29

sanassa se on ja sen mukaisesta painotuksesta. Tosiasia on, että sama P heikkona on hepreassa myös F, koska F: lle ei ole eri kirjainta hepreankielessä. Bantamin nykyheprean sanakirjassa lausutaan Kulmaportti suoraan: Sha´ar Ha-Finnim. Nykyhepreassa kirjain F ilmoitetaan pekuda-merkin keskellä olevalla pisteellä. Historian tietojen mukaan Efraimin portti sijaitsi muutama sata metriä Jaffaportista vanhimmassa pohjoisessa muurissa.Efraimin portista ja aukiosta puhutaan ( 2 Kun.14: 13, Nehemia. 8: 16).Miksi Efraimin portti on pohjoisessa muurissa? Israelin kuningaskunta koostui pohjoisista heimoista ja pohjoisesta maasta, heitä tulee vähää ennen Ha-Mashiach´n tulemusta.Kun huomioidaan sekä Suomen että Israelin sukunimiluettelossa on monia Fin- sukunimestä tulleita nimiä ja että Finland tarkoittaa latinassa ym. kielissä maan ääri, maan loppu, niin portin nimi voi olla joko kulma- tai Finland portti, molemmat nimet sopivat Suomessa asuviin Israelin kansaan. On myös mahdollista, että Eloah ” kulma” sanalla halusi ilmoittaa, että kysymyksessä on Suomi Finland. Suomessa on Kulma, Kulmala, Kulmanen ja Kulmavuori sukunimiä mm.Etelä- Suomessa, Keski- Suomessa, Pohjanmaalla jne. Nämä kulma-alkuiset sukunimet ovat Israelin sukunimiluettelossa. Lisäksi Suomessa on sadoittain paikannimiä, jotka päättyvät sanalla kulma. Koska maapallolla on neljä kulmaa pohjoinen ja etelä sekä itä ja länsi.Finland on pohjoisella kulmalla ja pohjoisesta Israelin heimo tulee Juudan heimon kanssa ( Jer.3:18). Tämä Profetia ei tarkoita Babylonia, koska vankeudesta palasi muinoin ainoastaan Judan, Benjamin ja osa Levin heimoa ehkä rippeet pohjoisista heimoista, jotka olivat menneet aikaisemmin Juudan kuningaskunnan joukkoon.” Paavi Aleksanteri kolmas v. 1171 / 1172 nimitti Suomessa asuvia ihmisiä Phinni. Laudios Ptolemais eli n. 100 – 160 j.ha- Mashiach´n, hän käytti nimeä Finnoi eli Finn. ”Publius Gornelius Tacitus eli n. 50-120 j. ha-Mashiach´n oli historioitsija. Vuonna 78 hän avioitui Gnaes Julius Agricolan tyttären kanssa. Germania teoksessa Tacitus käsittelee myös Fennejä,” ( Otavan Suuri Ensyklopedia osa 9. s. 6895).” Tacituksen Germaania on meille erityisen mielenkiintoinen siitä syystä, että siinä ensimmäisen kerran mainitaan suomalaisten nimi ” Fenni” samassa muodossa, jossa sitä sittemmin on käytetty ja yhä käytetään” ( Tacitus Germaania suom. Edwin Linkomies s. 7 ).”Sillä jo sangen varhain on suomalaisia ja lappalaisia usein nimitetty samalla Fennien eli Finnien nimityksillä.” (Keisari Augustus ja Rooman perintö Edwin Linkomies ( s. 211).Edellä ilmaistiin, että suomalaisia kutsutaan Fenni eli Finni. Saamelaisia eli lappalaisia on pidetty eri kansana kuin suomalaisia. Keitä sitten ovat lappalaiset eli saamelaiset? Kun katsotaan Israelin kansan sukunimiluetteloista, niin näitä lappalaisia näyttää olevan useassa eri maassa mm. Itävallassa, Hollannissa, USA: ssa, Australiassa, Ukrainassa, Valko- Venäjällä,Israelissa jne. Mielestäni, Same, Saame on Israelin kansaan kuuluva sukuhaara, niin kuin Lappalainenkin, koska molemmat sukunimet ovat Israelin kansan sukunimiluettelossa.Jeshua sanoo: Minä ylistän Sinua AB, taivaan ja maan Valtias, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin AB, sillä näin on Sinulle hyväksi näkynyt”( Matt.11:25, 26). Näin se on, että inhimillisen järjen ja viisauden avulla ei aukene hengellinen viisaus vaan hengellinen viisaus ja tieto on Eloah´in teko Jeshua ha- Mashiach´n kautta Hänessä.Tätä” kulmaportti” asiaa en voi sitovasti todistaa, mutta Eloah´n sana ja historialliset sekä tämän hetken tapahtumat todistavat sen, että Suomi Finland on ollut Israelin kuningaskunnan maa.Ilmestyskirjassa sanotaan, että kaikista Israelin sukukunnista Eloah kokoaa määrätyn osan Israelin maahan.” Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta ja hänellä oli elävän Eloah´in sinetti ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta

30

vahingoittaa maata ja merta ja sanoi: Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkääkä myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Eloah´imme palvelijain otsaan. Minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista” ( Ilm.7: 1-4). Sakarjan kirjassa sanotaan, että vaunut lähtevät liikkeelle, joita vetää hevoset. ” Ne ovat neljä taivaan tuulta, jotka lähtevät liikkeelle seisottuaan kaiken maan JHWH´n edessä. Ne, joitten edessä on mustat hevoset. lähtevät pohjoiseen maahan ja valkeat lähtevät niiden jäljessä. Katso, ne, jotka lähtivät pohjoiseen maahan, saattavat Minun Henkeni lepäämään pohjoisessa maassa. ” Sakarja. 6: 5, 6, 8).Tässä sanottiin, että Eloah´in Henki on pohjoisessa maassa, se tietää sitä, että jotakin erikoista tapahtuu. Musta hevonen Raamatussa kuvaa rangaistuksia sodan, nälän, ruton ja monien muitten vitsauksien kautta. Valkea väri on puhtauden ja voiton väri ( Jes. 1: 18, Ilm. 7:14, 19: 8, 14).Koska musta hevonen tuli pohjoiseen, se tietää sitä, että rangaistustuomiot alkavat ihmiskunnalle pohjoisesta. ” Minä näen kiehuvan padan; se näkyy pohjoisen puolelta. JHWH sanoi minulle:Pohjoisesta on paha purkautuva kaikkien maan asukasten yli” ( Jer.1: 13,14, ks. jakeet 15,16).Valkoinen hevonen tuo Eloah´in Hengen, joka antaa ymmärrystä niille, jotka haluavat palata omaan maahansa. He lähtevät aivan viimeisellä hetkellä, vähää ennen Ha-Mashiach´n tulemusta.” Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset, niin Minä parannan teidän luopumuksenne. Katso, me tulemme sinun tykösi, sillä Sinä olet JHWH, meidän Eloah´imme.” ” Nostakaa lippu Siionia kohti, paetkaa pysähtymättä; sillä Minä annan tulla pohjoisesta onnettomuuden ja suuren hävityksen”.”Minä katselin maata ja katso, se oli autio ja tyhjä ja taivasta, eikä siinä valoa ollut.Minä katselin vuoria ja katso, ne järkkyivät ja kaikki kukkulat huojuivat. Minä katselin ja katso, ei ollut yhtään ihmistä ja kaikki taivaan linnut olivat paenneet pois. Minä katselin ja katso,hedelmätarha oli erämaana ja kaikki sen kaupungit olivat kukistuneet JHWH´n, Hänen vihansa hehkun, edessä. Sillä näin sanoo JHWH: Koko maa tulee autioksi, vaikka Minä en siitä peräti loppua tee”. ( Jer. 3: 22, 4:6, 23- 28). Kun Israelin kansa on palannut karkoituksesta maailman eri maista, jonka jälkeen viimeisetkin heistä, jotka ovat kutsutut ottavat vastaan pelastuksen Jeshua ha- Mashiach´ssa, silloin on armonaika päättynyt kaikilta kansoilta ja loput ihmisistä ovat tuhoutuneet Eloah´in antamissa rangaistukssissa, niin kuin edellä kuvattiin maan tilaa tämän tapahtuman jälkeen ( Ks. Ilm. 15 - 19 luvut). Tämä teko on myös Eloah´in tekona outo. ” Sillä JHWH nousee niin kuin Perasimin vuorella, Hän kiivastuu niin kuin Gibeonin laaksossa tehdäkseen työnsä ja toimittaakseen tekonsa, oudon tekonsa” (Jes. 28:21).Suurin osa ihmisistä eivät ole halunneet pelastua, silti tämä teko on Eloah´in silmissä outo.Eloah´in lupausten täyttymys Jaakobin siunatessa poikiaan, hän sanoi poikansa Josefin pojasta Efraimista ” Hänen jälkeläisistään on tuleva kansojen paljous” ( 1 Moos. 49: 19).Efraim vaikutti Israelin valtakunnan jakautumiseen kahdeksi Judan ja Israelin kuningaskunniksi ja Efraimin heimosta tuli johtaja Israelin kuningaskunnan kymmenelle heimolle( Hosea. 13:1- 3,1 Kun. 11:28-31, 12:19, 20, 23, 24, Hes. 37: 16).Minusta sana ” kansojen paljous” voisi sanoa myös ” kansan täyteys”, koska vasta Israelin kuningaskunnan eli kymmenen kadonneen heimon palattua karkotuksesta pakanakansain seasta, on Israelin kansa täydellinen ja yhtenäinen. Silloin toteutuu Jaakobin siunaus, jonka hän sanoi Efraimista. Eloah sanoo Efraimista: ” Minä olen kyllä kuullut Efraimin valittavan: Sinä olet kurittanut minua, olen saanut kuritusta niin kuin vikuroiva vasikka. Palauta minut, niin minä palajan; sillä Sinä olet JHWH, minun Eloah´ini. Sillä käännyttyäni minä kadun ja päästyäni ymmärrykseen minä lyön lanteeseeni. Minä häpeän, tunnen häpeätä, sillä minä kannan nuoruuteni pilkkaa. Eikö Efraim ole Minun kallis poikani, Minun lempilapseni? Sillä niin usein kuin Minä puhunkin häntä vastaan, alati Minä häntä muistan. Siksi Minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä: Minun täytyy armahtaa häntä, sanoo JHWH. Pystytä itsellesi

31

kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaja,neitsyt Israel, pala näihin kaupunkeihisi. Kuinka kauan sinä mutkittelet sinne ja tänne, sinä luopiotytär?”(Jer. 31:18- 22). Näin kauniisti Eloah ilmaisee suuren armonsa ja rakkautensa Israelin kuningaskuntaa kohtaan, vaikka se on tehnyt ainoastaan pahaa ja palvellut epäjumalia niin kauan kuin se on ollut olemassa. Meidän rukouksemme olkoon mm seuraava: ” Kuuntele Israelin paimen, joka johdat Josefia niin kuin lammaslaumaa, sinä, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, ilmesty kirkkaudessasi Efraimin, Benjamin ja Manassen edessä, herätä voimasi tule meidän avuksemme. Eloah, saada meidät entisellemme, valista kasvosi, niin me autetuiksi tulemme” ( Ps.80: 1- 4 ).Huomaa: Efraim ja Manasse kuuluu Israelin kuningaskuntaan ja Benjamin Juudan Kuningaskuntaan.Israelin kansan kokoamisen viimeiseen vaiheeseen liittyy myös seuraava: ” Siihen aikaan nousee suuri päämies Mikael, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Se on oleva ahdistuksen aika,jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti, mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat” (Dan.12:1. ks. Joosua. 5: 13 -15).Eloah´in lupauksen mukaan Israelin kuningaskunta ja Juudan kuningaskunta tulevat jälleen yhdeksi Eloah´in kansaksi ja pakolaisuuden aika on päättynyt molemmilta kuningaskunnilta.” Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka Minä annoin teidän isillenne perinnöksi” Jer.3:18).”Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan Minä olen sinut hajottanut, ainoastaan sinusta Minä en loppua tee. Minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta Minä en sinua jätä. Sillä niin kuin vihollista lyödään, olen Minä sinua lyönyt, kovalla kurituksella, koska sinun rikoksesi on suuri, sinun syntisi monilukuiset. Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista.Se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä. Sillä Minä kasvatan umpeen sinun haavasi ja parannan sinut saamistasi iskuista, sanoo JHWH, sinut Siion, jolla on nimenä hylätty, se josta ei kukaan välitä” ( Jer.30:11, 14, 7, 17). ” Sinulla on tulevaisuuden toivo,sanoo JHWH, sinun lapsesi palajavat omalle maalleen” ( Jer.31: 17 ).Vielä vähän aikaa, niin Eloah´in lupaus on toteutunut lopullisesti: ” Sinä ihmislapsi. ota puusauva ja kirjoita siihen: Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille. Ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen: Josefille, Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva. Näin sanoo JHWH,JHWH: Katso, Minä Otan Josefin sauvan, joka on Efraimin kädessä ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat ja Minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden sauvan, niin että ne tulevat yhdeksi Minun kädessäni. Näin sanoo JHWH, JHWH: Katso, Minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi. Eivät myöskään he enää saastuta itseänsä kivijumalillaan, iljetyksillään eivätkä millään rikkomuksillansa, vaan Minä vapautan heidät kaikista asuinpaikoistaan, jossa ovat syntiä tehneet ja puhdistan heidät. Ja he ovat Minun kansani ja Minä olen heidän Eloah´insa” ( Hes. 37: 16, 19, 21, 22, 23).Eloah´in armosta Jeshua Ha-Mashiach´ssa

Kalevi Mustonen

Uusi sivu 1